Medarbetarna är nyckeln till framgång

Affärsområdet är uppbyggt av ett antal framgångsrika verksamheter som bedrivs som självständiga enheter i enlighet med Alligos filosofi om decentraliserat affärsansvar. Inom ramen för detta etablerar respektive bolag sina egna målsättningar och arbetssätt för att bidra till en hållbar utveckling för framtiden, där medarbetarna utgör den viktigaste framgångsfaktorn.

Det övergripande målet är att uppfattas som en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetarna ska uppfylla kraven för respektive yrkesroll, men också få aktivt stöd för att ständigt förbättra sin kompetens och utveckla sitt ansvarsområde och härigenom stärka sina prestationer. Chefer i affärsområdet har genomgått ledarträningar i att sätta mål, ge feedback samt uppmärksamma och förbättra ansvar, prestation, attityd och kompetens. En variation av olika erfarenheter och bakgrunder bland medarbetarna främjar en utvecklande och mångsidig arbetsmiljö.

Våra olika bolag genomför regelbundet medarbetarundersökningar i syfte att följa upp medarbetarnas syn på respek­tive bolag som arbetsgivare, arbetsklimat och ledarskap. Genom­förda undersökningar ger en övervägande positiv syn på verksamheterna och en stor andel av medarbetarna skulle rekommendera koncernens bolag som arbets­givare till sina vänner och bekanta. Mätningarna identifierar samtidigt även ett antal utvecklingsområden inom respektive bolag och olika åtgärder inom bland annat arbetsmiljöfrågor och ledarutveckling implementeras kontinuerligt.

FOKUSOMRÅDEN INOM HUMAN RESOURCES UNDER 2020

Krishantering med anledning av Covid-19 pandemin
Affärsområdet aktiverade krisstabsläge och sina olika krisplaner med anledning av Covid-19 pandemin i mars 2020. Krisstaben, med representanter från verksamhetens alla olika funktioner, har under året arbetat intensivt med planering, genomförande och uppföljning av olika åtgärder för att säkerställa anställdas, kunders och andra intressenters hälsa och säkerhet, fortsatt hög tillgänglighet av produkter och tjänster samt bolagens goda varumärken. Verksamheterna har även implementerat och kontinuerligt uppdaterat rutiner och åtgärder i enlighet med råd, rekommendationer och krav från myndigheter.

Som en följd av minskad aktivitet med totalt besöksförbud hos många kunder, ökad osäkerhet och negativ påverkan på försäljningen av vidtagna åtgärder hos kunder och samhällen i stort införde ett antal av affärsområdets bolag korttidsarbete för medarbetare i olika omfattning under våren 2020. Berörda medarbetare har erbjudits utbildningar och andra aktiviteter för kompetensutveckling där så varit möjligt. Vi har sedan oktober 2020 inga korttidspermitteringar då förutsättningarna för framtiden stabiliserats något, trots en fortsatt allvarlig smittspridning i omvärlden.

Övriga fokusområden
Förutom pandemin som präglat hela året har affärsområdets verksamheter fortsatt sitt systematiska arbete inom medarbetarområden i enlighet med sina respektive verksamhetsplaner. Detta inkluderar insatser för exempelvis en bra och säker arbetsmiljö och som attraktiva arbetsgivare, olika utbildningar och andra aktiviteter för ledarskaps- och kompetensutveckling samt åtgärder för ökad mångfald och jämställdhet varav många insatser genomförts digitalt. Tillsammans med samarbetspartners som exempelvis SKF har ett antal webbinarier och digitala utbildningar för kunder och medarbetare genomförts under året, med stort intresse och gott resultat.