Mission, vision, affärsidé och strategier

MISSION – ”Tillsammans för en hållbar industri”

Affärsområdets verksamheter ska, tillsammans med sina kunder, samarbetspartners och övriga intressenter, bidra till att skapa en hållbar industri i Norden ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. En hållbar industri producerar varor/tjänster utan att förstöra för kommande generationers möjlighet att leva och utvecklas. En väl fungerande och hållbar industri genererar flera positiva effekter utifrån sociala och miljömässiga aspekter samt främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Att anpassa industrin för att göra den mer hållbar – med effektivare resursanvändning, säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö, fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

VISION – ”Kundens bästa val”

Våra olika bolag fokuserar på att förstå kundernas behov, och baserat på situation och behov kunna erbjuda den bästa lösningen för kunden. Bolagen fokuserar dessutom på att vara bäst, vilket visar att de är premiumleveran­törer med hög kompetens och som differentierar sig från andra leverantörer med olika kundvärdesfördelar. Att fortsätta vara ”kundens bästa val” och en ledande aktör på morgondagens marknad kräver en långsiktig och lönsam verksamhet. Detta bygger på att vi erbjuder efterfrågade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster, hållbara värderingar, kompetens samt har en förmåga och resurser för kontinuerlig utveckling.

AFFÄRSIDÉ – ”Vi ska göra våra kunders vardag enklare, säkrare och mer lönsam – genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster”

Det är viktigt för kunderna att ha hög lönsamhet i sin verksamhet. Våra olika bolag säljer kvalitetsprodukter och tillhörande tjänster som skapar värde för kunden under produktens eller tjänstens totala livslängd. Detta gör att vi förenklar industrikundens vardag samtidigt som den görs säkrare, mer hållbar och med ökad lönsamhet.

Vi förvärvar och utvecklar företag i Norden med fokus på handel och tjänster inom utvecklingsbara nischer. Fokus är på lönsamma företag med ledande marknadspositioner.

AFFÄRSMÅL – ”Tillväxt med bibehållen lönsamhet”

Sammantaget överträffar affärsområdet Alligos interna lönsamhetsmål om R/RK > 45 procent och våra olika bolag prioriterar tillväxt med bibehållen lönsamhet i enlighet med koncernens prioriteringsmodell. Företagsförvärv utgör således en viktig del av tillväxtstrategin för affärsområdet de närmaste åren. Förvärven kan såväl stärka befintliga verksamheter som komplettera affärs­området med nya produkter och produktområden, tjänster samt kompetens- och specialistområden. Förvärvskandidaterna ska vara lönsamma, ledande inom sina respektive marknads­nischer för professionella slutanvändare i Norden och ha väl utvecklade kund- och leverantörsrelationer samt kunna tillföra nya marknadsnischer.

I tillägg till det övergripande affärsmålet om tillväxt med bibehållen lönsamhet arbetar respektive verksamhet i affärsområdet med sina egna resultat- och lönsamhetsmål samt konkreta målsättningar inom miljömässiga och sociala områden.

STRATEGIER – ”Värde före pris som konkurrensfördel”

För att fortsätta överträffa koncernens interna lönsamhetsmål om R/RK > 45 procent ska alla enheter i affärsområdet erbjuda sina kunder bästa totalekonomi (lägsta totalkostnad) i sina lösningar med hjälp av djup kundinsikt och god tillgänglighet, hög kvalitet i produkter och tjänster samt hög kompetens (kundvärdesfördel). För att kunna erbjuda detta till kunderna och samtidigt själva vara lönsamma måste verksamheterna arbeta så effektivt och kostnadsmedvetet som möjligt – och hela tiden förstärka sin kompetens och erfarenhet så att bolagen kan arbeta mer effektivt än sina konkurrenter (kostnadsfördel).

HÅLLBARHET – ”Ansvarsfullt företagande – en förutsättning för långsiktig lönsamhet”

Affärsområdets mission och vision utgår från att erbjuda kunderna hållbara produkter och tjänster och hållbarhet utgör en naturlig del av den dagliga verksamheten – och ett ansvarsfullt agerande gentemot bolagens intressenter en självklarhet. Vi arbetar följaktligen kontinuerligt för att ta ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt/affärsetiskt ansvar för att vara ett hållbart företag. Läs vidare om hållbarhetsarbetet inom affärsområdet här