Alligos fokus på kort och medellång sikt

Integration och synergier inom affärsområde Alligo

Förvärvet av Swedol i april 2020 har skapat nya möjligheter för framtiden. Kombinationen av TOOLS och Swedols kompletterande kundfokus och försäljningskanaler bidrar till en ännu starkare och mer attraktiv samarbetspartner för kunder, leverantörer och medarbetare. Samgåendet skapar förutsättningar för ökad effektivitet och skalfördelar och tillsammans kan verksamheterna dra nytta av gemensamma sortiment, inköpskanaler, effektivare logistik och egna produktvarumärken samt utveckla ett ännu bättre tjänsteerbjudande och nya digitala lösningar. Detta bidrar till en bra plattform för fortsatt expansion.

Fortsatt utveckling och förbättringsarbete inom koncernens samtliga bolag

Alligos decentraliserade affärsmodell är en nyckel till framgång för koncernen – att verksamheter och medarbetare, inom givna ramar, kan fatta snabba affärsmässiga beslut, genomföra anpassade åtgärder och känna eget ansvar så nära kunden som möjligt. Fokus på kontinuerliga förbättringar, ökad effektivitet och samordning mellan verksamheterna samt hög kostnadsmedvetenhet i samtliga bolag bidrar till långsiktig lönsamhet och stärkta positioner på de marknader där respektive bolag är verksamma. Detta inkluderar även att kontinuerligt utveckla, förstärka och komplettera koncernens tjänste- och produkterbjudanden.

Förvärvsdriven tillväxtstrategi inom affärsområde Komponenter & Tjänster

Företagsförvärv utgör en viktig del av Alligos tillväxtstrategi för affärsområdet Komponenter & Tjänster de närmaste åren. Förvärven kan såväl stärka befintliga verksamheter som komplettera affärsområdet med nya produkter och produktområden, tjänster samt kompetens- och specialist­områden. Förvärvskandidat­erna ska vara lönsamma, ledande inom sina respektive marknadsnischer för professionella slutanvändare i Norden och ha väl utvec