Bokslutskommuniké 2017/2018 – 1 april 2017-31 mars 2018

Media

Bokslutskommuniké 2017/2018 – 1 april 2017-31 mars 2018

Publicerades

Regulatoriskt

Räkenskapsåret 2017/18 (1 april 2017-31 mars 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 5 616 MSEK (5 411).
 • Rörelseresultatet uppgick till 240 MSEK (65). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 31 procent till 252 MSEK (193), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,5 procent (3,6).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) uppgick till 24 procent (21).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 17 procent (4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 235 MSEK (54).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 182 MSEK (42).
 • Resultatet per aktie uppgick till 6,45 SEK (1,50).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 295 MSEK (263) och soliditeten var 42 procent (39) vid räkenskapsårets utgång.
 • Utdelningen föreslås uppgå till 2,60 SEK per aktie.

Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 437 MSEK (1 400).
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (-70). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 27 procent till 61 MSEK (48), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,2 procent (3,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60 MSEK (-73).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 46 MSEK (-56).
 • Förvärvet av Reklamproffsen i Örebro i mars 2018 stärker Momentum Groups position som en ledande leverantör inom yrkes- och profilkläder till industri- och serviceföretag.

Efter räkenskapsårets utgång

 • TriffiQ Företagsprofilering förvärvade i april 2018 samtliga aktier i Profilmakarna i Södertälje. Genom förvärvet skapas en av de ledande aktörerna inom profilkläder, produktmedia och yrkeskläder i Stockholm och Södertälje.

VDs KOMMENTARER

Första året som självständigt börsbolag
När styrelsen i dåvarande B&B TOOLS beslutade sig för att föreslå en uppdelning av koncernen i två självständiga börsbolag – Bergman & Beving och Momentum Group – för ett år sedan var syftet att över tid skapa ökat aktieägarvärde. Respektive verksamhet skulle härigenom ges bättre möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För Momentum Group har detta första räkenskapsår varit händelserikt, visat på en positiv utveckling och vi har tagit många viktiga steg i förbättringsresan för hållbar lönsamhet. Försäljnings- och resultatutvecklingen har varit positiv varje kvartal under året, trots påverkan av totalt sju handelsdagar färre än föregående räkenskapsår och avvecklingen av 15 mindre lönsamma försäljningsenheter i TOOLS Sverige. Vi summerar årets tillväxt i justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) till totalt cirka 30 procent och rörelsemarginalen till 4,5 procent.

Sammantaget har affärsläget varit gynnsamt för de flesta av våra verksamheter och vi har stärkt våra positioner på våra huvudmarknader i Norden under året. Resultattillväxten och vår förbättrade rörelsemarginal bygger på det effektiviseringsarbete som vi bedrivit i flera av koncernens bolag – i kombination med ökad försäljning till förbättrade bruttomarginaler. Det är särskilt glädjande att se den positiva resultatutvecklingen i TOOLS Sverige som skapats genom effektiviseringar inom logistik, inköp och lokal närvaro under året. Därutöver har de förvärv vi genomfört inom framförallt yrkes- och profilkläder bidragit positivt enligt förväntan.

Affärsområde Verktyg & Förnödenheter
Inom affärsområdet redovisade TOOLS Finland en god försäljningsutveckling för året vilket bidrog till att rörelsemarginalen stärktes. Utvecklingen i TOOLS Norge påverkades negativt av en jämförelsevis lägre generell efterfrågan på marknaden under inledningen av året samt implementeringen av ett nytt affärssystem i verksamheten. Med en avslutad systemimplementation och stabiliserad omsättnings- och resultatutveckling under senare delen av året står vi i Norge nu redo att ta nästa steg i utvecklingen av logistik, inköp och försäljning. Vår ambition är att detta ska kunna ge förbättrade marginaler framöver på motsvarande sätt som vidtagna åtgärder i TOOLS Sverige.

I slutet av året förvärvade vi Reklamproffsen, en ledande återförsäljare av yrkes- och profilkläder i Örebro, vilka kompletterar Mercus Yrkeskläder och TriffiQ Företagsprofilering med geografisk täckning och kompetens. Bolagen inom detta område redovisar alla fina lönsamhetsnivåer under året och kommer fortsättas att drivas som självständiga nischbolag – allt i enlighet med vår filosofi med decentraliserat affärsansvar.

Affärsområde Komponenter & Tjänster
Momentum Industrials målmedvetna och konsekventa arbete med erbjudande, försäljning, logistik och decentraliserat ansvar har bidragit till en god organisk och lönsam försäljningsutveckling under året och verksamheten passerade för första gången en miljard SEK i årsomsättning. Momentum Industrial arbetar även aktivt med att etablera sig på fler geografiska platser i Norden och under året etablerades en ny försäljningsenhet i Växjö. Vi utvärderar dessutom kontinuerligt förvärvskandidater inom detta område. Gigant var det bolag inom dåvarande B&B TOOLS som påverkades mest av uppdelningen av koncernen och har gradvis stärkt sin resultatutveckling under senare delen av året. Med etableringen av ett nytt samägt produktionsbolag under året samt fortsatta förbättringsåtgärder förväntar vi oss en successivt högre marginal under innevarande räkenskapsår 2018/19.

Ett nytt spännande år 2018/19
När vi nu summerat det gångna året vill jag avslutningsvis passa på att framföra ett tack till alla våra dedikerade medarbetare för många goda insatser – och till våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, där resultattillväxt i befintliga enheter tillsammans med minskad rörelsekapitalbindning står högt på agendan för ökad lönsamhet. Vi kommer även fortsättningsvis att anpassa åtgärder i varje bolag utifrån deras unika situation och möjligheter. Kundnärhet och anpassning av erbjudande, logistik och försäljningskanaler, såväl lokala som digitala, samt förvärv av framgångsrika nischbolag är det som ska fortsätta göra oss ”bättre än igår”.

Stockholm i maj 2018

Ulf Lilius
VD & koncernchef

Presentation av Bokslutskommuniké – 12 månader 2017/18
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar bokslutskommunikén och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Tisdag den 8 maj 2018 kl. 11:00 CET.
Webblänk: http://www.financialhearings.com/event/10539.
Telefonnummer: SE +46 8 505 564 53 / UK +44 20 3008 9807 / US +1 85 5831 5944

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden