Aktieinformation

Marknadsnotering

Momentum Groups aktie av serie B introducerades på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Mid Cap) Den 21 juni 2017. Till följd av att bolaget byter namn till Alligo AB handlas aktien under kortnamnet ALLIGO B från och med den 15 december 2021.

Aktiestruktur

Totalt antal aktier uppgår till 50 906 189 st, varav 1 062 436 aktier av serie A och 49 843 75 aktier av serie B. Bolaget innehar för närvarande 500 000 egna aktier av serie B.

Alla aktier har lika rätt till andel i Alligo ABs tillgångar och resultat. Bolagets A-aktier har tio röster vardera och B-aktierna en röst vardera. Omvandlingsförbehåll i bolagsordningen tillåter omvandling av A-aktie till B-aktie. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 59 968 113.

I enlighet med beslut vid årsstämman i Bolaget den 31 augusti 2020 bemyndigades styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen:

  • Förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget (bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier). Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid en extra bolagsstämma i november 2017 respektive vid årsstämman i augusti 2018. Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.
  • Besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier upp till 10 procent av antalet aktier (bemyndigande för beslut om nyemission). Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Alligos möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas.