Ersättning
Bolagsstyrning

Ersättning

I enlighet med årsstämmans beslut i maj 2023 kommer totalt 2 400 000 SEK att ställas till styrelsen förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2023.

Styrelsens ordförande kommer att erhålla 650 000 SEK i arvode och övriga ledamöter 300 000 SEK per person. Dessutom utgår särskilt arvode till ordförande i revisionsutskottet med 150 000 SEK och till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 SEK. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Alligo AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget helägt svenskt bolag eller enskild näringsverksamhet. Då styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ökas arvodet med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Pressmeddelande