Ersättning

I enlighet med årsstämmans beslut i maj 2021 kommer totalt 2 800 000 SEK att ställas till styrelsen förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2021. I enlighet med stämmans beslut kommer styrelsens ordförande att erhålla 800 000 SEK och övriga ledamöter 380 000 SEK per person. Dessutom utgår särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande med 100 000 SEK. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Alligo AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget helägt svenskt bolag eller enskild näringsverksamhet. Då styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ökas arvodet med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.