Miljömässigt ansvarstagande
Hållbarhet

Miljömässigt ansvarstagande

Alligos största påverkan på miljö och klimat uppstår i samband med produktionen av de varor vi säljer. Det handlar exempelvis om utsläpp till luft, vatten och mark från framställning av råvaror, i tillverkningsprocesser och från transporter av varor.

Klimatpåverkan i värdekedjan

2022 genomfördes en övergripande kartläggning av Alligos klimatpåverkande utsläpp.

Direkta utsläpp från Alligos egen verksamhet (scope 1) härrör främst från tjänsteresor med bil. Indirekta utsläpp (scope 2) uppstår på grund av användning av el och värme i butiker, lager och kontor.

Övriga indirekta utsläpp i värdekedjan (scope 3) härrörande från produktionen av varor står för den största delen av Alligos klimat påverkande utsläpp. Andra övriga indirekta utsläpp kommer till största delen från inköpta transporter, indirekta inköp och tjänsteresor.

Scope 1 – Direkta utsläpp från Alligos egna verksamhet

Utsläpp härrörande från Alligos egen verksamhet uppgår till cirka 0,5 procent av de totala utsläppen och majoriteten  av direkta utsläpp (scope 1) består av utsläpp från tjänstebilar.

Drygt hälften (48 %) av Alligos  tjänstebilar är hybridbilar (inklusive laddhybrider), 6 % är elbilar och 46 % drivs med diesel eller bensin. Majoriteten av bilarna används i koncernens försäljningsorganisation. Ambitionen är att öka andelen eldrivna tjänstebilar där så är möjligt med hänsyn till tillgänglig infrastruktur för laddning och kostnader.

Scope 2 – Indirekta utsläpp

I scope 2 ingår klimatpåverkan från energianvändning i Alligos lokaler. Vi köper produktspecificerad fossilfri el producerad med vatten- och vindkraft i Sverige och Norge.

Ambitionen är att koncernens elanvändning på lång sikt ska understiga 65 kWh/m2.
Elanvändningen har gradvis minskat till 71 kWh/m2 (73,2).
En stor del av Alligos lokaler är uppvärmda med fjärrvärme där en stor andel av bränslemixen kommer från förnybara källor eller avfall.

För bättre resursanvändning arbetar Alligo systematiskt med energieffektivisering i egna lokaler, nedan är ett urval av pågående aktiviteter:

  • Installerat energisnål LED-belysning installerats i 10 butiker
  • Alligos norska verksamhet planerar för att installera sensorer för övervakning av temperatur och ventilation
  • I det nya logistikcentret i Vestby i Norge kommer det installeras solceller som beräknas producera mer el än logistikcentrets behov.

Scope 3 –Kllimatpåverkan från produkter

Alligos varuproduktion står för cirka 94 procent av koncernens klimatpåverkande utsläpp.

Den största andelen utsläpp härrör från produktkategorin Verktyg. Dessa produkter innehåller ofta metall och/eller plast, material där fossila bränslen ofta används i tillverkningsprocesserna.

Inom produktkategorin Arbetskläder & personligt skydd har produktionen av textilier en stor klimatpåverkan.Avseende Alligos egna varumärken i denna kategori finns goda möjligheter att påverka materialval och tillverkningsprocesser.

Då produktionen av produkterna är det som påverkar klimatet mest strävar Alligo efter att hålla en hög kvalitet i sortimentet, vilket innebär att kunden kan använda produkten under en längre tid. En längre produktlivslängd medför också mindre resursanvändning, färre transporter mellan alla steg i produktionskedjan och i slutändan till mindre avfall.

Scope 3 – Klimatpåverkan från transporter

Gods transporteras från leverantörer med fartyg, tåg, lastbil och flyg till Alligos logistikcenter. Dessa indirekta utsläpp (scope 3) står för ungefär 0,4 procent av Alligos totala utsläpp.

Fartyg står för majoriteten av transporterna från koncernens leverantörer i Asien. Flygtransporter används enbart när det krävs för att uppfylla kundernas leveranskrav. Alligos mål är att minska flygfrakterna, vilka stod för mindre än 0,5 % av infrakterna räknat i vikt under 2023.

Utgående transporter från Alligos logistikcenter som ska till kund eller butik sker med lastbil av underleverantörer. Alligo ställer krav på leverantörerna genom uppförandekoden för leverantörer samt specifika avtalskrav såsom att transportleverantören ska genomföra åtgärder för att minska sin miljöpåverkan, kontinuerligt förbättra sin miljö prestanda, minimera resursanvändningen och minska sina koldioxidutsläpp.

Andra aktiviteter som avser minska koncernens klimatpåverkande utsläpp är:

  • Varor som transporteras inom Oslo-området sker med eldrivna fordon.
  • Gods från italienska leverantörer sker med tåg i stället för med lastbil.
  • Förslutningsmaskinen på Alligos logistikcenter i Örebro optimerar fyllnadsgraden genom att anpassa kartongens storlek utifrån varornas storlek.  

Under 2023 minskade de totala utsläppen från utgående transporter med 11 %.

Pressmeddelande