Miljömässigt ansvarstagande

Miljömässigt ansvarstagande

Miljömässigt ansvarstagande

En stor del av Alligos klimatpåverkan orsakas av transporter och merparten av utsläppen relaterar till flyg- och sjötransporter.

I enlighet med koncernens kvalitets- och miljöpolicy  ska påverkan på miljön minimeras så långt det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat

Alligos verksamhet i Sverige och Norge är certifierad enligt ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö.

Minskad miljöpåverkan från transporter

Inom ramen för Alligos logistikmodell  är det centralt att minska den klimatpåverkan som transporterna ger upphov till. Alligo ställer därför tydliga krav på transportleverantörerna och optimerar logistikflödena för både in och ut leveranser från respektive logistikcenter.

Ett arbete för att sätta ett koncerngemensamt mål för att minska verksamhetens  koldioxidutsläpp har inletts. I syfte att nå detta mål arbetar Alligo redan nu med att förbättra inköpsplaneringen och öka fyllnadsgraden i containrar som transporteras sjövägen genom samlastning av varor från olika leverantörer.

Produktutveckling

Alligo utvecklar egna produkter, främst kläder och skor.

Produktutvecklingen sker med stöd av vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete.  På så sätt kan vi alltid erbjuda produkter som är säkra att använda utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.


OEKO-TEX

Vi har en stor kollektion av plagg som är certifierade enligt OEKO-TEX®. Plaggen är utmärkta på våra hemsidor och i produktkataloger.

Vår målsättning är att alla nya material vi använder i våra egna plagg ska vara certifierade enligt OEKO-TEX®.Kemikaliegruppen

Vi är också medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av Swerea IVF. Inom ramen för medlemskapet arbetar vi bland annat med en lista över kemikalieinnehåll (en s.k. restriktionslista).