Miljömässigt ansvarstagande
Hållbarhet

Miljömässigt ansvarstagande

Alligos största påverkan på miljö och klimat sker i bolagets varuproduktion. Det handlar exempelvis om utsläpp till luft, vatten och mark från framställning av råvaror, i tillverkningsprocesser och från transporter av varor.

Klimatpåverkan i värdekedjan

2022 genomfördes en övergripande kartläggning av de klimatpåverkande utsläpp som uppkommer i Alligos värdekedja. Kartläggningen har gjorts enligt Greenhouse Gas Protocol och omfattar scope 1–3.

Direkta utsläpp från Alligos egen verksamhet (scope 1) avser tjänsteresor med bil och indirekta utsläpp (scope 2) härrör från energianvändning i butiker, lager och kontor. Scope 3 omfattar utsläpp orsakade av Alligos verksamhet både uppströms och nedströms vår värdekedja.

Scope 3 – Förlänga produktens livslängd

Alligos varuproduktion står för cirka 95 procent av de totala utsläppen. Dialog med leverantörerna och att kunna rådge kunder att välja produkter med lägre klimatpåverkan är viktiga åtgärder för att kunna minska dessa utsläpp.

Alligo strävar efter att hålla en hög kvalitet i sortimentet, vilket innebär att kunden kan använda produkten under en längre tid. En längre produktlivslängd medför också färre transporter mellan alla steg i produktionskedjan och i slutändan till mindre avfall

Verktyg står för den största andelen utsläpp, vilket beror på att dessa produkter ofta innehåller metall och/eller plast dvs. material där fossila bränslen ofta används i tillverkningsprocesserna.

Inom kategorin kläder och skydd har produktionen av textilier en stor klimatpåverkan.

I produktionen av egna varumärken i denna kategori har Alligo goda möjlighet att påverka material och tillverkningsprocesser. Ett exempel är att byta ut polyester, ett material som ofta tillverkas av fossil olja, till återvunnen polyester vilket minskar klimatpåverkan.

Scope 3 – Minska miljöpåverkan från transporter

Inom ramen för Alligos logistikmodell är det centralt att minska den klimatpåverkan som transporterna ger upphov till. En prioriterad åtgärd är att ställa tydliga krav på transportleverantörerna. Andra löpande insatser Alligo jobbar med är att optimera logistikflödena för från respektive logistikcenter samt öka fyllnadsgraden i containrar.