Valberedning
Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedningens främsta uppgifter är att i god tid inför årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, beslut om styrelsearvode, val av revisor och beslut om revisorsarvode.

Valberedningen ansvarar även för val av stämmoordförande, och eventuella beslut om ändringar av Instruktion för valberedningen.

Valberedning 2025

Vid årsstämman 2024 valdes en valberedning bestående av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan AB) som ordförande, Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) och Björn Börjesson (nominerad av Sandrew AB), som ledamöter i valberedningen.

Principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska Bolaget ha en valberedning. Vid årsstämman den 24 maj 2023 fattades beslut om att tills vidare tillämpa följande instruktioner för tillsättande av valberedning och dess uppdrag:

Valberedningens ledamöter

Valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i Bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om färre än tre ledamöter har nominerats enligt ovanstående ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att nominera varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har nominerats. Bolaget ska dock inte vara skyldigt att tillfråga fler än fem ytterligare aktieägare.

Den aktieägare som kontrollerar flest röster i Bolaget äger rätt att nominera valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen (utan rösträtt) och koordinera nomineringsförfarandet.

De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av årsstämma i bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Kallelsen till årsstämman ska innehålla uppgift om vilka ledamöter som har nominerats.

När ledamöter nomineras och väljs enligt ovanstående förfarande ska regelverket avseende valberedningars sammansättning enligt Svensk kod för bolagsstyrning följas.

Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.
(a) En ledamot önskar avgå i förtid eller kan ej fullfölja sitt uppdrag eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.

(b) En ny aktieägare ersätter en aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen, varvid den nya aktieägaren ska ha rätt att ersätta sådan nominerad ledamot, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

(c) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska upprätta och, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman, till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till:
(a) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,

(b) beslut om styrelsearvode,

(c) val av revisor,

(d) beslut om revisorsarvode,

(e) val av stämmoordförande, och

(f) beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att Bolaget publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Arvode

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringar av dessa instruktioner

Dessa instruktioner för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska gälla tills dess bolagsstämman i Bolaget beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till stämman föreslå ändringar av gällande instruktioner.

Pressmeddelande