Utskott
Bolagsstyrning

Utskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen samt i Svensk kod för bolagsstyrning och bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Göran Näsholm, ordförande, och Johan Sjö.

Ersättningsutskottet utarbetar förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslag till nya riktlinjer ska upprättas åtminstone vart fjärde år och styrelsen lägger fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen upprättar årligen en ersättningsrapport över tillämpningen av bolagets ersättningsriktlinjer.

Ersättning till verkställande direktören ska beslutas av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet, inom ramen för fastställda ersättningsprinciper. Verkställande direktören är föredragande i utskottet, men föredrar inte sin egen ersättning.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet inom ramen för fastställda ersättningsprinciper och efter avstämning med verkställande direktören. Ersättningsutskottet informerar styrelsen om sina beslut.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av styrelseledamoten Cecilia Marlow (revisionsutskottets ordförande) och styrelseledamoten Pontus Boman. Ledamöterna har särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi- och redovisningsfrågor. Båda ledamöterna är oberoende i förhållande till koncernens företagsledning. Cecilia Marlow är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsutskottet ska utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter utföra följande:

  • övervaka bolagets finansiella rapportering
  • övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
  • granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet
  • därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster
  • biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet har i anslutning till att styrelsen fastställer årsbokslutet och bokslutet för tredje kvartalet en genomgång med, och får en rapport från, bolagets externa revisorer. Utskottet har vid detta tillfälle även en genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören, koncernens CFO eller andra personer i koncernledningen.