Utskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen samt i Svensk kod för bolagsstyrning och bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö, ordförande, och Stefan Hedelius. Ersättningsutskottet ska utarbeta ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget ska behandlas av styrelsen för att därefter läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i Koncernens företagsledning. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

De aktuella riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare hittar du här.

Revisionsutskottet

Styrelsen har beslutat att revisionsutskottets uppgifter ska fullgöras av styrelsen i sin helhet. Utskottets arbete ska bedrivas som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Gunilla Spongh är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Gunilla Spongh, Henrik Hedelius, Göran Näsholm och Christina Åqvist är oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernens företagsledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare, och Gunilla Spongh har redovisnings- eller revisionskompetens. Bolaget uppfyller följaktligen kraven i aktiebolagslagen.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Styrelsen kommer i anslutning till det styrelsemöte då styrelsen fastställer årsbokslutet ha genomgång med och få rapport från Bolagets externa revisorer. Styrelsen kommer vid detta tillfälle även ha genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller andra i bolagsledningen.