Delårsrapport Q1 1 jan–31 mars 2024

Media

Delårsrapport Q1 1 jan–31 mars 2024

Regulatoriskt

Stabil position på en fortsatt svag marknad.

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen minskade med -5,2 procent till 2 169 MSEK (2 287). Den organiska tillväxten var -6,3 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 41,1 procent (39,7).
  • Justerad EBITA minskade till 84 MSEK (127), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,9 procent (5,6).
  • Rörelseresultatet minskade till 65 MSEK (112) och rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (4,9). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -4 MSEK (0).
  • Resultatet uppgick till 23 MSEK (68).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,461 SEK (1,351).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128 MSEK (146).

1)       Före och efter utspädning.

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Alligo slutförde förvärven av Svets och Tillbehör i Sverige AB, Svetspartner i Malmö AB och Tore Vagle AS den andra januari 2024.
  • Under kvartalet har nyetableringar skett i Boden, Västervik och Herttoniemi.

 Händelser efter periodens utgång

  • Den 24 april tecknade Alligo avtal om förvärv av samtliga aktier i de finska bolagen Hämeen Teollisuuspalvelu Oy och Riihimäen Teollisuuspalvelu Oy som har verksamhet på flera orter i södra Finland. Bolagen säljer verktyg, förnödenheter, industrikomponenter, yrkeskläder och personligt skydd och omsätter tillsammans cirka 15 MEUR.

VD:s kommentarer

”Alligo är väl rustat för att möta förutsättningarna på den svagare marknaden och vårt fokus ligger på det vi själva kan påverka.”

”Under det första kvartalet har vi fortsatt parera den underliggande marknadsförändringen med anpassningar i kostnadsstrukturen, samtidigt som vi arbetat vidare med att stärka vårt erbjudande och position.”

”I kvartalet har vi påbörjat lanseringen av ett fullgott industriinfästningssortiment under vårt egna varumärke Inno. I sortimentet ingår de vanligaste infästningsprodukter som våra kunder köper idag.”

”Norden är i grunden en stark marknad och när vi nu lägger ytterligare ett kvartal bakom oss vill jag tro att vi också är ett steg närmare en vändning.”

Presentation av delårsrapporten för det första kvartalet 2024

Alligo publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2024 torsdagen den 25 april 2024 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdagen den 25 april 2024 kl. 11.00

Webblänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/pjytk66f

Telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI6048b04078764ae897b1aeacdad3addb

För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Informationen i denna rapport är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 08:00 CET.

Om Alligo AB (publ)
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Försäljning sker i huvudsak genom de starka konceptvarumärkena Swedol i Sverige och Tools i Norge och Finland. Koncernen har omkring 2 400 anställda och omsätter cirka 9,3 miljarder SEK per år. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden