Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Den ska dessutom och med utgångspunkt från en omvärldsanalys fatta beslut i strategiska frågor.

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, i Alligos bolagsordning samt i Svensk kod för bolagsstyrning. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare ska styrelsen anta ett antal policys för Koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Code of Conduct samt Informationssäkerhetspolicy.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till Koncernens företagsledning. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen ska vid de ordinarie sammanträdena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning.