Styrelsens arbete
Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. I ansvaret inkluderas Alligos hållbarhetsarbete och koncernens påverkan på ekonomi, miljö och människor.

Styrelsens uppgifter

I styrelsens arbete ingår bland annat att:

  • fastställa och följa upp bolagets övergripande mål och strategi
  • se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av verksamheten och de risker som den är förknippad med
  • identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter
  • fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga
  • säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • tillsammans med verkställande direktören framlägga årsbokslutet för årsstämman.

Styrelsen ansvarar även för beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, återköp av egna aktier samt tillsättningar och ersättningar till koncernens företagsledning.

Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören, vilken bland annat omfattar beslutsrätt avseende investeringar, bolagsförvärv och bolagsförsäljningar samt finansieringsfrågor.

Vidare har styrelsen antagit ett antal policys för koncernens verksamhet, exempelvis finanspolicy, integritetspolicy och uppförandekod.

Arbetsordning och ansvarsfördelning

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, inklusive dess utskott och ansvarsfördelning med interna affärsområdesstyrelser, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning och ordförandens arbetsuppgifter samt instruktion för den finansiella rapporteringen.

Uppföljning och kontroll

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade.

Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har god intern kontroll och effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten samt att bolaget efterlever lagar och regler som gäller för verksamheten.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Varje år utvärderas styrelsearbetet under ledning av styrelseordföranden. Syftet med utvärderingen är att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet genom att tadel av ledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs samt vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera arbetet. Andra delar som ingår i utvärderingen är hållbart företagande samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad. Resultatet av utvärderingen presenteras för valberedningen och styrelsen.

Styrelsen utvärderar även fortlöpande verkställande direktörens arbete. En gång om året behandlas denna fråga även särskilt varvid ingen från koncernens företagsledning närvarar.