Bolagsstyrningsrapporter
Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapporter

Alligo tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, på sätt som närmare redogörs för i den årliga bolagsstyrningsrapporten, fogad till årsredovisningen. Styrelsen ansvarar också, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Rapporten om intern kontroll publiceras som en del av bolagsstyrningsrapporten och finns att ladda ned.

I december 2021 bytte koncernen namn till Alligo AB. Material som publicerats innan namnbytet presenteras under koncernens dåvarande namn Momentum Group AB.

Pressmeddelande