Extra bolagsstämma 23 mars 2022

Aktieägarna i Alligo AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Alligo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 mars 2022 kl. 10:00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 mars 2022,
  • dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress ”Extra bolagsstämma den 23 mars 2022”, Alligo AB, Box 631, 135 26 Tyresö, per telefon 08-727 27 200 eller via e-post bolagsstamma@alligo.com senast torsdagen den 17 mars 2022.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Läs mer om Alligo ABs behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, alligo.com.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 15 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 17 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Informationsmemorandum utdelning av aktierna i Momentum Group

Relaterad information

Kallelse Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om utdelning Ladda ner
Styrelsens redogörelsen över utdelning Ladda ner
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser Ladda ner
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse Ladda ner
Certifikat Ladda ner
Protokoll Alligo AB Extra bolagsstämma 23 mars 2022 Ladda ner