Hållbarhet – en viktig strategisk prioritering

Hållbarhet genom hela värdekedjan är en av Alligos strategiska prioriteringar. Ett strukturerat och målmedvetet hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vi ska vara relevanta för våra kunder och en attraktiv arbetsgivare. Det ökar vår konkurrenskraft och gör att vi blir ett mer välfungerande företag.

Alligos verksamhet i Sverige och Norge är certifierad enligt ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö.

Tio väsentliga hållbarhetsfrågor har definierats. De väsentliga hållbarhetsfrågorna, liksom mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är en integrerad del av Alligos affärsplanering.

Alligos väsentliga hållbarhetsfrågor

  • Produktkvalitet och produktsäkerhet
  • Kundnöjdhet
  • Transparent hållbarhetskommunikation och hjälpa kunderna göra hållbara val
  • Mångfald och jämställdhet
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Kompetensutveckling
  • Antikorruption
  • Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan
  • Klimatpåverkan
  • Miljöpåverkan och kemikalier

En gemensam uppförandekod är antagen som bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och är en fördjupning av koncernens upp­förandekod. Uppförandekoden innehåller anvisningar för hur anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter skall förhålla sig. En visselblåsarfunktion finns på plats.

Alligo är medlem i Amfori BSCI, ett globalt företagsinitiativ som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor, ett initiativ som Swedol (och tidigare Grolls) arbetat med sedan 2008. Genom initiativet samarbetar Alligo med andra medlemsföretag för att underlätta granskning, uppföljning och utveckling av sociala och miljömässiga förhållanden i leverantörskedjan globalt.

Vi strävar efter att öka kunskapen kring våra produkter och att hjälpa våra kunder att göra hållbara och säkra val.

Hållbarhetsrapporter

Alligo Årsredovisning 2021 (inkl lagstadgad Hållbarhetsrapport s 42 45) Ladda ner
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2020 Ladda ner
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2019-2020 Ladda ner
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2018-2019 Ladda ner
Momentum Groups Hållbarhetsrapport 2017-2018 Ladda ner