Information om budpliktsbud från Nordstjernan AB
Finansiell information

Information om budpliktsbud från Nordstjernan AB

Uppdaterad information den 7 december 2020

NORDSTJERNAN OFFENTLIGGÖR UTFALLET I BUDPLIKTSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA

Vid utgången av acceptfristen den 4 december 2020 hade Nordstjernans budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group accepterats av ägare av sammanlagt 2 728 aktier av serie A och 1 327 140 aktier av serie B, motsvarande cirka 2,6 procent av samtliga aktier och 2,2 procent av samtliga röster i Momentum Group. Fullföljande av erbjudandet är inte föremål för några villkor och Nordstjernan har beslutat att inte förlänga acceptfristen. Nordstjernan beräknar att kunna påbörja utbetalning av vederlaget till aktieägare i Momentum Group som har accepterat erbjudandet omkring den 10 december 2020. För ytterligare information hänvisas till www.momentum.nordstjernan.se.

Genom erbjudandet har Nordstjernans aktieinnehav i Momentum Group ökat till 498 576 aktier av serie A och 27 228 278 aktier av serie B, motsvarande cirka 54,5 procent av samtliga aktier och 53,3 procent av samtliga röster.

BUDPLIKTSBUD FRÅN NORDSTJERNAN AB

Momentum Group ABs (publ) huvudägare Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”) offentliggjorde den 28 oktober 2020 att de förvärvat ytterligare en (1) aktie av serie B i Momentum Group AB (”Momentum Group” eller ”Bolaget”) för 120 SEK per aktie. Efter förvärvet äger Nordstjernan 495 848 aktier av serie A och 25 901 138 aktier av serie B i Bolaget. Nordstjernans aktieägande motsvarar därmed cirka 51,9 procent av samtliga aktier och 51,0 procent av samtliga röster i Bolaget. Genom förvärvet av ytterligare aktier i Bolaget uppstod skyldighet för Nordstjernan, enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden AMN 2019:42 och AMN 2020:14, att lämna ett budpliktsbud. Den 5 november 2020 lämnade Nordstjernan följaktligen ett budpliktsbud avseende förvärv av samtliga resterande aktier i Momentum Group för en köpeskilling om 120 SEK per aktie (”Budet”). Acceptfristen för Budet löper från och med den 6 november 2020 till och med den 4 december 2020. För ytterligare information kring Budet hänvisas till www.momentum.nordstjernan.se.

I syfte att hantera frågor kring Budet tillsatte styrelsen i Momentum Group den 4 november 2020 en oberoende budkommitté för att handlägga frågor avseende Budet bestående av de oberoende styrelseledamöterna Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Gunilla Spongh, Christina Åqvist och Pernilla Andersson – med Gunilla Spongh som talesperson. Styrelseordföranden i Momentum Group AB Johan Sjö och styrelseledamoten i Momentum Group AB Johan Eklund har, i egenskap av anställda i Nordstjernan, själva förklarat sig jäviga och deltar därför inte i handläggningen av eller beslut i frågor relaterade till Budet.

Den oberoende budkommitténs rekommendation

I ett uttalande från den oberoende budkommittén den 13 november 2020 rekommenderas enhälligt aktieägarna i Momentum Group att inte acceptera budpliktserbjudandet.

Efter en samlad bedömning av ett antal faktorer som den oberoende budkommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av Budet (bland annat budpremiens värdering av Bolaget i relation till andra jämförbara noterade bolag, Bolagets strategiska handlingsalternativ givet dess operativa och finansiella förutsättningar och förväntade framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker inklusive den nuvarande osäkerheten kring eventuella långsiktiga effekter av Covid-19 pandemin på Bolagets marknadsförhållanden och verksamhet) anser budkommittén inte att Erbjudandet reflekterar Momentum Groups tillväxtmöjligheter och värde ur ett finansiellt perspektiv.

Bedömningen grundar sig även på ett från Handelsbanken inhämtat värderingsutlåtande avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i Momentum Group av Budet, där Handelsbankens uppfattning är att Budet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna. Det erbjudna priset om 120 kronor per aktie understiger stängningskursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 4 november 2020 (dagen före Budet) med 7,1 procent, och med 9,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna före Budet.

Den oberoende budkommittén tycker dock att det är positivt för Bolaget att huvudägaren Nordstjernan visat intresse för ökat ägande i Bolaget och viljan att bidra till Bolagets fortsatta utveckling genom sin industriella erfarenhet och finansiell styrka.

Se nedan för den oberoende budkommitténs fullständiga uttalande, inklusive Handelsbankens Fairness Opinion.

Kontaktperson på Momentum Group:
Gunilla Spongh, Talesperson för den oberoende budkommittén – telefon 070-935 25 33