Bolagsstämmor
Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Alligos högsta beslutande organ. Vid årsstämman utses styrelsen, styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer.

På årsstämman fattas även beslut avseende årsredovisningen, utdelning, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Beslut som fattas på bolagsstämman offentliggörs efter stämman i ett pressmeddelande och protokollet från stämman publiceras på bolagets webbplats.

Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Enligt Alligos bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Bolaget lämnar ett pressmeddelande på svenska och engelska innehållande kallelsen i sin helhet före varje bolagsstämma.

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska göra anmälan för sig och högst två biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag för inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Biträde till aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det

förfarande som gäller för aktieägares anmälan. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Bolaget begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. Kontakta styrelsen i Alligo AB via brev till: Styrelsen, Alligo AB (publ), P.O. Box 631, 135 26 Tyresö, eller via e-post: ir@alligo.com