Uppförandekod och vägledande policyer
Hållbarhet

Uppförandekod och vägledande policyer

Alligos uppförandekod omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i koncernen och betonar vikten av att alltid uppträda etiskt korrekt och respektera mänskliga rättigheter.

Alligos verksamhet ska bedrivas i linje med koncernens vision, affärsmål, värderingar, sträva efter långsiktig och hälsosam utveckling samt genomsyras av en hög etisk standard.

Alla medarbetare ska agera utifrån koncernens värderingar och handla i enlighet med det ansvar och de befogenheter som tilldelats.

Varje affärsenhet, stödfunktion och dotterbolag ansvarar för att implementera uppförandekoden i den egna verksamheten. Alla chefer är skyldiga att se till att medarbetarna har kunskap om uppförandekoden och arbetar i enlighet med den.

Uppförandekod för leverantörer

Leverantörer som ingår i Alligos kärnerbjudande ska uppfylla vår Leverantörsstandard. Detta innebär att våra leverantörer ska skriva under Alligos uppförandekod för leverantörer och kemikalierestriktionslista samt genomföra en digital självutvärdering.

Alligos mål är att samtliga nyckelleverantörer ska ha skrivit under koncernens uppförandekod för leverantörer (2022: 79%).

Alligo stödjer och respekterar skyddet för mänskliga rättigheter och säkerställer att medverkan till brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer. Koncernen accepterar inte korruption, mutor eller andra illojala konkurrensbegränsande åtgärder.