Finansiella mål
Finansiell information

Finansiella mål

Alligos finansiella mål fokuserar på lönsam tillväxt, finansiell stabilitet och utdelning. Målen är satta utifrån Alligos förutsättningar under en strategiperiod på medellång sikt och fastställdes under första kvartalet 2022.

Tillväxt

>5%

Organisk tillväxt

Genomsnittlig organisk tillväxt ska uppgå till mer än 5 procent per år över en konjunkturcykel. Därutöver tillkommer tillväxt genom förvärv.

2023

Den svagare marknaden under 2023 påverkade framför allt Sverige, men även Finland under det andra halvåret. Norge utvecklades starkare som en följd av stark utveckling inom branschsegment olja och gas.

Lönsamhet

>10%

Justerad EBITA-marginal

Justerad EBITA-marginalen ska uppgå till mer än 10 procent per år.

2023

Den förbättrade justerade EBITA-marginalen är hänförlig till en stärk bruttomarginal och kostnadsanpassningar. Lönsamheten i Norge ökade under 2023, i Sverige låg den på en stabil hög nivå, medan Finland utvecklades svagare till följd av investeringar i butiker.

Skuldsättning

<3X

Operativ nettoskuld i relation till justerad EBITDA

Operativ nettoskuld i relation till justerad EBITDA ska vara mindre än 3 gånger.

2023

Nettoskulden var lägre vid utgången av 2023 jämfört med 2022 som ett resultat av det förbättrade kassaflödet och arbete med att reducera lagernivåerna. Effekten motverkades av en högre investeringsnivå, genomförda förvärv, utdelning och återköp av egna aktier.

Utdelning

30-50%

Utdelning av nettoresultatet

Utdelning i procent av nettoresultat ska uppgå till mellan 30 och 50 procent, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.

2023

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie (3,00), vilket motsvarar 35 procent av resultatet per aktie för kvarvarande verksamhet och räkenskapsåret.

Pressmeddelande