Ledningens arbete
Bolagsstyrning

Ledningens arbete

VD Clein Johansson Ullenvik leder verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast.

VD:s beslutsrätt och arbetsuppgifter

För VD:s beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv och bolagsförsäljningar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler. VD tar, i samråd med styrelsens ordförande, fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut.

Styrelsen erhåller vidare månadsrapporter med löpande information om såväl den affärsmässiga som den finansiella utvecklingen och utvecklingen inom hållbarhetsområdet.

Koncernledningens arbete

VD leder arbetet i koncernledningen och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen träffas månadsvis för att:

  • följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor inklusive risk och hållbarhet
  • ta fram förslag till strategisk plan, verksamhetsplan och budget som vd presenterar för styrelsen.

Arbetet med verksamhetsplanen engagerar medarbetare på många nivåer och i koncernen och behandlas löpande i koncernledningen.

Vidare har VD och CFO månadsvisa genomgångar med respektive landschef för landspecifika frågor, förvärv och uppföljning av verksamheten samt även halvårsvisa genomgångar med respektive nordisk funktion.