Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp

Vi strävar alltid efter långsiktigt hållbara relationer med våra leverantörer. Relevanta hållbarhetsaspekter ska alltid vägas in vid inköp, kommersiella såväl som indirekta.

Alligos uppförandekod omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i koncernen och betonar vikten av att bland annat alltid uppträda etiskt korrekt och respektera mänskliga rättigheter.

Leverantörer som ingår i Alligos kärnerbjudande ska uppfylla vår Leverantörsstandard. Detta innebär att våra leverantörer ska anta Alligos uppförandekod för leverantörer och kemikalierestriktionslista samt genomföra en digital självutvärdering. Vi har som mål att alla våra betydande leverantörer ska uppfylla vår leverantörsstandard.

God kännedom om våra leverantörer och leverantörskedjor är avgörande för att vi ska kunna göra riskbedömningar och arbeta förebyggande för att minimera risker kopplat till mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljöskydd.

Amfori

Alligo är medlem i Amfori, en sammanslutning som verkar för bättre villkor i värdekedjor världen över. Alligos uppförandekod för leverantörer är harmoniserad med Amforis uppförandekod och baserad på bland annat FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s konvention mot korruption och miljöskyddslagstiftning.

Uppföljning och granskning

Baserat på kartläggning och riskbedömning av Alligos leverantörer följer vi upp och utvärderar leverantörers prestanda gentemot våra krav. Bland annat så genomför vi uppföljande självutvärderingar, leverantörsrevisioner, samarbetsplaner och etiska tredjepartsrevisioner.

I tillverkning av produkter under våra egna varumärken granskar vi fabrikerna genom etiska tredjepartsrevisioner genom Amfori BSCIs revisionsprogram.

Om avvikelser mot Alligos riktlinjer upptäcks ska en handlingsplan upprättas och korrigerande åtgärder vidtas. Leverantörer som vi arbetar med genom Amfori BSCI erbjuds stöd och utbildningar för att stärka kompetensen lokalt och förhindra upprepning av avvikelse.

Vid grova eller upprepade avvikelser mot uppförandekoden kan samarbetet med leverantören avslutas.