Ansvarsfulla i leverantörskedjan
Hållbarhet

Ansvarsfulla i leverantörskedjan

Alligo bygger långsiktiga partnerrelationer med leverantörer av både egna och externa varumärken. Vi förväntar oss att våra leverantörer lever upp till nationella lagar och regelverk, respekterar internationella konventioner och följer kraven i vår uppförandekod för leverantörer.

Alligos ansvar för påverkan på människor, samhälle och miljö sträcker sig längre än för den egna verksamheten. Våra leverantörer finns främst i Norden, övriga Europa och Asien. Produkter inom egna varumärken produceras främst i Kina, Bangladesh, Laos, Vietnam och Pakistan.


Då vi gör våra inköp från leverantörer som verkar på marknader där respekten för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption ofta brister är vårt ansvar i leverantörskedjan ett prioriterat område. Här har Alligo möjlighet att göra skillnad för många av de människor som arbetar i vår leverantörskedja.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 1 MSEK i ett enskilt land.
2) Andel anskaffat värde.

Höga krav på leverantörer

Koncernens centraliserade sortiment- och inköpsorganisation ansvarar för att säkerställa att Alligo samarbetar med leverantörer som lever upp till samma höga sociala, etiska och miljömässiga krav som den egna verksamheten.

Uppförandekoden för leverantörer och kemikalierestriktionslistorna är baskrav som ingår i alla nya avtal Alligo tecknar med leverantörer. 67 procent (65) av inköpsvärdet görs från leverantörer till vårt standardsortimentet vilka accepterat dessa baskrav.

Systematiskt ock riskbaserat arbetssätt

För att arbeta effektivt med våra många leverantörer och säkerställa ansvarsfulla affärsmetoder följer Alligo OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det innebär att vi har antagit ett riskbaserat arbetssätt för att stärka förutsättningarna att göra ansvarsfulla inköp.

Alligo har rutiner för riskbedömning av leverantörskedjan och genomför regelbundna uppföljningar som rapporteras till koncernledningen.

Amfori

Alligo är medlem i Amfori BSCI, ett europeiskt affärsdrivet initiativ som arbetar för socialt ansvarstagande och hållbara arbetsvillkor i globala leverantörskedjor. Medlemmarna samarbetar genom samstämmiga krav och insatser som ska driva förbättringar.
Leverantörerna förbinder sig att följa den gemensamma uppförandekoden och uppföljningen hanteras av oberoende tredjepartsrevisorer.

Risker i leverantörskedjan

Alligo arbetar kontinuerligt med att identifiera, analysera och följa upp hållbarhetsrisker i leverantörskedjan.
Koncernen har störst möjlighet att ställa krav på och påverka leverantörer av egna varumärken.

De geografiska riskerna och risker relaterade till industri utgår från väletablerade index som är kopplade till arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Komplexa leverantörskedjor där stor del av tillverkningen sker i asiatiska länder med utbredd risk för politisk instabilitet, korruption och svagt arbetsrättsligt skydd medför särskilt hög risk inom produktområdet Personligt skydd och arbetskläder. Migrantarbetare, som är vanligt förekommande i exempelvis Kina, är en särskilt utsatt grupp för oskäliga arbetsvillkor

Uppföljning och granskning

Baserat på kartläggning och riskbedömning av Alligos leverantörer följer vi upp och utvärderar leverantörers prestanda gentemot våra krav.

Leverantörer till Alligos standardsortiment ska genomgå en digital självutvärdering som baseras på kraven i koncernens leverantörskod och kemikalierestriktionslistor:

Arbete med självutvärderingar påbörjades under 2021 och 2023 hade totalt har 246 leverantörer (212) besvarat Alligos självutvärdering, vilket motsvarar 67 procent (65) av det totala inköpsvärdet från leverantörer till vårt standardsortiment. Målet är att samtliga leverantörer till vårt standardsortiment ska genomföra självutvärderingen.

På fabriker där Alligos egna varor tillverkas utförs tredjepartsgranskning enligt amfori BSCI:s revisionsprogram för att följa upp att kraven genom uppförandekoden efterlevs. Vilka leverantörer som revideras, och hur ofta, anpassas utifrån den riskanalys som genomförts.

Personal från Alligos produktavdelning besöker regelbundet leverantörer och tillverkare för att bland annat följa upp avtalsvillkor. Under dessa besök diskuteras även frågor kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Om avvikelser upptäcks upprättas i första hand en gemensam handlingsplan för att genom stöd och utbildning säkerställa att uppförandekoden efterlevs.

Vid grova eller upprepade avvikelser mot uppförandekoden kan samarbetet med leverantören avslutas

Pressmeddelande