Ansvarsfulla inköp
Hållbarhet

Ansvarsfulla inköp

Alligo strävar alltid efter att bygga långsiktiga och hållbara partnerrelationer med leverantörer runt om i världen. Fokus är att ha en balanserad bas av noggrant utvalda leverantörer som kan säkerställa produkt- och leveranskvalitet till rätt pris och som samtidigt värnar om människor, samhälle och miljö.

Höga krav på leverantörer

Koncernens centraliserade sortiment- och inköpsorganisation ansvarar för att säkerställa att Alligo samarbetar med leverantörer som lever upp till samma höga sociala, etiska och miljömässiga krav som den egna verksamheten.

Leverantörer som ingår i Alligos kärnerbjudande ska uppfylla vår Leverantörsstandard. Detta innebär att uppförandekoden för leverantörer och kemikalierestriktionslistorna ingår i alla nya affärsmässiga avtal som Alligo tecknar med betydande leverantörer. I dagsläget sker 78 procent av koncernens direkta inköp från leverantörer som accepterat dessa baskrav.

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 1 MSEK i ett enskilt land.
2) Andel anskaffat värde.

Amfori

Alligo är medlem i Amfori BSCI, ett europeiskt affärsdrivet initiativ som arbetar för socialt ansvarstagande och hållbara arbetsvillkor i globala leverantörskedjor. Medlemmarna samarbetar genom samstämmiga krav och insatser som ska driva förbättringar. Leverantörerna förbinder sig att följa den gemensamma uppförandekoden och uppföljningen hanteras av oberoende tredjepartsrevisorer.

Uppföljning och granskning

Baserat på kartläggning och riskbedömning av Alligos leverantörer följer vi upp och utvärderar leverantörers prestanda gentemot våra krav. Bland annat så genomför vi uppföljande självutvärderingar, leverantörsrevisioner, samarbetsplaner och tredjepartsrevisioner.

Arbetet med leverantörsbetalningar påbörjades under 2021 och totalt har 251 leverantörer (57%) hittills besvarat Alligos självutvärdering. Ambitionen är att täcka in samtliga betydande leverantörer denna mer omfattande leverantörsbedömningen.

I tillverkning av produkter under våra egna varumärken granskar vi fabrikerna genom tredjepartsrevisioner genom Amfori BSCIs revisionsprogram.

Om avvikelser mot Alligos riktlinjer upptäcks ska en handlingsplan upprättas och korrigerande åtgärder vidtas. Leverantörer som vi arbetar med genom Amfori BSCI erbjuds stöd och utbildningar för att stärka kompetensen lokalt och förhindra upprepning av avvikelse.

Vid grova eller upprepade avvikelser mot uppförandekoden kan samarbetet med leverantören avslutas

Pressmeddelande