Hållbarhetsmål
Hållbarhet

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen har sin utgångspunkt i Alligos vision och väsentliga hållbarhetsfrågor och syftar till att Alligo ska bli en ledare inom hållbar utveckling i branschen. Hållbarhetsmålen fastställdes under första kvartalet 2022.

Ansvarsfulla leverantörsrelationer

95%

Uppfyllnad av leverantörsstandarden

Mer än 95 procent  av leverantörerna ska uppfylla Alligos leverantörsstandard, mätt som andel av det totala inköpsvärdet från leverantörer till standardsortimente.

2023

Under 2023 har en ökad andel leverantörer uppfyllt Alligos leverantörsstandard som omfattar avtal, accepterad uppförandekod för leverantörer med tillhörande kemikalierestriktionslistor och av leverantören genomförd självutvärdering kopplat till kraven i Alligos uppförandekod.

Nöjda kunder

>75

Nöjd Kund Index

Nöjd Kund Index (NKI) ska uppgå till mer än 75.

2023

Metoden för att mäta kundnöjdheten håller på att revideras. Utfall för 2023 kan ej redovisas och ett nytt mål kommer att sättas utifrån den nya beräkningsmetoden

Hälsa

<5%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total schemalagd tid ska understiga 5 procent.

2023

Ett omfattande förändringsarbete och covid-19-pandemin hade en väsentlig påverkan på sjukfrånvaron 2020-2021. Dessa faktorer påverkade även sjukfrånvaron under 2022, men i lägre grad. Under 2023 minskade sjukfrånvaron ytterligare drivet av utvecklingen i Norge och Finland.

Jämställdhet

>30%

Andel kvinnliga chefer

Andelen kvinnliga chefer ska uppgå till mer än 30 procent.

2023

Andelen kvinnliga chefer ökade under 2023 drivet av utvecklingen i Sverige. Det är ett resultat av ett målmedvetet arbete att eftersträva både kvinnliga och manliga slutkandidater i rekryteringsprocesserna.

Klimatpåverkan

Minskade koldioxidutsläpp

De klimatpåverkande utsläppen ska minskas.

2023

I december 2023 anslöt sig Alligo till Science Based Targets initiative. Innan utgången av 2025 ska koncernen fastställa mål för minskad klimatpåverkan