Hållbarhetsmål
Hållbarhet

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen har sin utgångspunkt i Alligos vision och väsentliga hållbarhetsfrågor och syftar till att Alligo ska bli en ledare inom hållbar utveckling i branschen.

Ansvarsfulla leverantörsrelationer

100%

Undertecknande av uppförandekod

Samtliga betydande leverantörer ska ha skrivit under Alligos uppförandekod för leverantörer.

2022

Alligos uppförandekod för leverantörer omfattar konventioner om mänskliga rättigheter, anständiga arbetsförhållanden och begränsning av miljö-och klimatpåverkan samt principer om god affärsetik.

Nöjda kunder

>75

Nöjd-kund-index

Samtliga konceptvarumärken på alla koncernens geografiska marknader ska uppnå ett Nöjd Kund Index (NKI) som uppgår till mer än 75.

2022

Samtliga konceptvarumärken där NKI mätningen slutförts har ett resultat över målet. Finland genomförde sin mätning under februari 2023 och är därför inte med i resultatet.

Hälsa

<5%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total schemalagd tid ska understiga 5 procent.

2022

Internt förändringsarbete och covid-19-pandemin påverkade sjukfrånvaron 2021 och 2020. Samma faktorer påverkade även sjukfrånvaron under 2022, men i lägre grad och utfallet ligger nu närmare målet.

Jämställdhet

>30%

Andel kvinnliga chefer

Andelen kvinnliga chefer ska uppgå till mer än 30 procent.

2022

Andelen kvinnliga chefer minskade något under året. Målet är som tidigare att andelen kvinnliga chefer ska motsvara könsfördelningen bland Alligos anställda i stort.

Klimatpåverkan

Minskade koldioxidutsläpp

De koldioxidutsläpp verksamheten ger upphov till ska minskas.

2022

Under året genomfördes en övergripande kartläggning av de klimatpåverkande utsläpp som uppkommer i värdekedjan. Utifrån kartläggningen kommer Alligo att sätta mål för att minska utsläppen.