Ansvarsfull arbetsgivare
Hållbarhet

Ansvarsfull arbetsgivare

Engagerade och kompetenta medarbetare ligger till grund för att Alligo ska kunna vara ett framgångsrikt företag. Vår vision är att vi ska vara oslagbara som arbetsgivare.

I grunden har alla medarbetare, oavsett position och nivå, samma uppgift: att bidra till att företaget uppnår sina mål. För att maximera det bidraget behöver Alligo vara ett företag med förmåga att både attrahera och behålla bra medarbetare, och ta fram det bästa ur varje anställd.

Gemensam värdegrund

Grunden till Alligos framgång som arbetsgivare och företag ligger i våra gemensamma värderingar:

  • förmåga och vilja till Samarbete
  • rätt Kompetens
  • högt Engagemang

Värderingarna beskriver de förhållningssätt som alla kan förvänta sig av våra medarbetare, bådeinternt och externt.

Värderingarna är en avgörande faktor i urvalet vid rekrytering och ett stående inslag i utbildningar. Den gemensamma värdegrunden med i diskussionerna kring medarbetares utveckling samt vid lön och befordran.

Ledarskap

Den viktigaste möjliggöraren för engagemang är ledarskapet. Därför läggs betydande resurser på att utveckla koncernens ledare på alla nivåer för att ge dem förutsättningar att bli framgångsrika i sina roller och leverera på sina affärsmål.

Uppföljning av affärsresultat i kombination med kontinuerliga medarbetarundersökningar (pulsmätningar) ger cheferna en tydlig bild av hur de lyckas med sina uppdrag.

Ledarskapet är också en av de viktigaste komponenterna i en bra arbetsmiljö. Därför genomgår alla chefer en arbetsmiljöutbildning. Utbildningen fokuserar på vad chefsansvaret innebär och hur de behöver arbeta för att uppfylla det.

Utbildning och kompetensutveckling

Alligos ambition är att ha branschens mest kompetenta medarbetare och vara det företag som erbjuder störst möjligheter till utveckling för den enskilda medarbetaren.

Mot den bakgrunden implementerades under 2023 en ny digital plattform för kompetensutveckling. Plattformen ger möjlighet att samla, kvalitetssäkra, förvalta och sprida den stora kompetens som finns i olika delar av koncernen. I plattformen återfinns både interna och externa utbildningar.

Mångfald och jämställdhet

Alligo arbetar för ökad mångfald och jämställdhet i hela organisationen och har nolltolerans mot kränkningar och diskriminering. Vår företagskultur ska vara inkluderande och vi tror på alla människors lika värde oavsett yttre attribut, läggning och inre övertygelse.

All mångfald som tjänar organisationens syfte uppmuntras och det är enbart den enskilda personens förmåga att bidra till att Alligo uppnår sina mål som ska beaktas vid anställning och befordran.

Kvinnor är historisk sett underrepresenterade i Alligos bransch, både bland kunderna och inom den egna organisationen. Det är därför ett prioriterat område och ett av våra hållbarhetsmål som vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med. Målet är att andelen kvinnliga chefer ska uppgå till minst 30 procent, vilket motsvarar andelen av samtliga medarbetare som är kvinnor. Under 2023 var utvecklingen positiv med ett utfall på 24,4 % (21,7).

Sjukfrånvaro och friskvård

Sjukfrånvaro är ett av Alligos hållbarhetsmål som rapporteras och följs upp kvartalsvis. Sjukfrånvaron 2023 uppgick till 5,2 % (5,4).

Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än män, precis som i samhället i övrigt. Olika lösningar har implementerats för att skapa mer underlag så att Alligo som arbetsgivare kan förstå och påverka sjukfrånvaron i positiv riktning.

Regelverk och traditioner kring friskvård skiljer sig mellan de nordiska länderna, men omfattar exempelvis företagshälsovård, friskvårdsbidrag, och subventionerad anmälningsavgift till motionslopp.

Pressmeddelande