Bolagsstyrning

Alligos bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna ska på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Alligo AB är ett publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktier av serie B är upptagna för handel på Nasdaq Stockholm, varför Bolaget även tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Svensk kod för bolagsstyrning är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning kan avvika från enskilda regler, men bolaget ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

 

Bolagsstyrningsrapporter

 

 

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma hölls den 2 december 2021

Styrelsen

Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Göran Näsholm (ordförande), Johan Eklund, Stefan Hedelius, Christina Åqvist, Johan Sjö och Cecilia Marlow, senast valda vid extra bolagsstämma den 26 mars 2022

Ledning

Företagsledningen i Alligo AB- koncernen består av Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef samt Irene Wisenborn Bellander, CFO.