Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Alligos bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna ska på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Alligo AB är ett publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktier av serie B är upptagna för handel på Nasdaq Stockholm, varför Bolaget även tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Svensk kod för bolagsstyrning är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett bolag som tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning kan avvika från enskilda regler, men bolaget ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

  • Bolagsstyrningsrapporter

  • Årsstämma 2022

    Alligos årstämma hölls onsdagen den 11 maj 2022 i Stockholm.

  • Styrelsen

    Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Göran Näsholm (ordförande), Stefan Hedelius, Christina Åqvist, Johan Sjö, Cecilia Marlow och Pontus Boman, senast valda vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2022, samt personalrepresentant Johanna Främberg.

  • Ledning

    Alligos företagsledning består av 9 personer, som leds av Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef.