Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Alligos bolagsstyrning ska säkerställa att verksamheten skapar långsiktigt hållbart värde för aktieägarna och övriga intressenter. En hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar är vägledande principer för Alligos verksamhet.

Alligo AB (publ) är ett publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Till grund för styrningen av Alligo ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms emittentregelverk, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Alligos bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna ska på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret

Bolagsstyrningsrapporter

Årsstämma 2024

Årsstämman i Alligo hölls torsdagen den 23 maj 2024 kl 10.00 i Stockholm.

Styrelsen

Alligos styrelse består av sex ledamöter inkl ordförande och två arbetstagarrepresentanter.

Koncernledning

Alligos företagsledning består av tio personer, som leds av Clein Johansson Ullenvik, VD & koncernchef.