Intressenter
Hållbarhet

Intressenter

Dialog möter ökade hållbarhetskrav

Att vara lyhörd för omvärldens och intressenternas förväntningar är en förutsättning för att fortsätta utveckla och förbättra Alligos verksamhet och hållbarhetsarbete. Koncernens viktigaste intressenter är kunder, leverantörer, medarbetare, aktieägare, investerare och samhälle, myndigheter.

Alligos intressentanalys 2023

Alligo har dialog med våra intressenter på olika sätt och i olika forum.

Koncernens intressentdialog valideras årligen och ger viktig input till vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för verksamheten.

INTRESSENTER
DIALOG OCH UPPFÖLJNING
FRÅGOR I FOKUS

Kunder

Dialog: Dagliga kontakter vid försäljning i butik, via utesälj och i digitala kanaler, kontakt med kundtjänst och vid upphandlingar, nyhetsbrev och annat material anpassat för kunden.

Uppföljning: Kundundersökningar.

 • Kvalitetsprodukter tillgängliga vid rätt tid
  och plats till ett attraktivt pris
 • Kompetent och engagerad personal
 • Lätt att göra affärer med
 • Miljö- och klimatpåverkan
 • Kemikalier
 • Cirkularitet och återvinning av textila produkter
 • Certifierat ledningssystem
 • Systematiskt arbete med hållbar leverantörskedja

Leverantörer

Dialog: Möten, leverantörsbesök, dagliga kontakter, mässor och produktutbildningar.

Uppföljning: Leverantörsutvärderingar och avtalsuppföljning (inkl. uppförandekod och kemikalierestriktionslista) via exempelvis revisioner, fabriksbesök och kvalitetskontroller.

 • Partnerliknande relation med nyckelleverantörer
 • Tillförlitliga leveranser
 • Priser
 • Acceptans av leverantörskod och kemikalierestriktionslista
 • Produktkvalitet

Medarbetare

Dialog: Medarbetarsamtal och personliga möten, intranät, utbildningar, samverkan med fackliga organisationer, representation i styrelsen.

Uppföljning: Pulsmätningar, uppföljning av personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsskador samt tillbud.

 • Gemensam värdegrund
 • Fysisk och psykosocial arbetsmiljö
 • Utvecklings- och karriärmöjligheter
 • Goda anställningsvillkor
 • Ledarskap byggt på förtroende och engagemang

Ägare/ Investerare

Dialog: Årsstämma, styrelsemöten, möten med investerare och analytiker.

Uppföljning: Löpande rapportering, delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisning.

 • Avkastning på investering
 • Transparent rapportering
 • Riskhantering
 • Hållbart företagande

Samhälle/ myndigheter

Dialog: Kontakter med olika myndigheter, möten och samarbeten i branschorganisationer.

Uppföljning: Års- och hållbarhetsredovisning, webb och visselblåsarfunktion.

 • Ökade lagkrav vad gäller exempelvis rapportering, due diligence och transparent hållbarhetsinformation
 • Efterlevnad av lagar och regler
 • Miljö- och klimatpåverkan