Årsstämma 2024
Bolagsstyrning

Årsstämma 2024

2024-05-23

Information om årsstämman

Aktieägarna i Alligo AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 10:00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30. Före årsstämman bjuds på enklare fika.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

 • Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 15 maj 2024
 • Anmäla sig till Bolagets huvudkontor senast fredag den 17 maj 2024 via:
  • Anmälningsformuläret nedan
  • Telefon 08-742 47 16
  • Post under adress ”Årsstämma den 23 maj 2024”, Alligo AB, Box 631, 135 26 Tyresö

Vid anmälan, vänligen uppge följande information:

 • aktieägarens namn
 • personnummer (organisationsnummer)
 • Adress och telefon
 • Antal aktier
 • Eventuella biträden, högst två

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Läs mer om Alligos behandling av personuppgifter i bolagets integritetspolicy.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 15 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär

Anmälningsformulär

Nått gick fel!

Tack, ett bekräftelsemail har skickats till din epostadress!