Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2017

Media

Delårsrapport – 9 månader 1 april-31 december 2017

Regulatoriskt

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 486 MSEK (1 419).
 • Rörelseresultatet uppgick till 76 MSEK (34). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 73 procent till 76 MSEK (44), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,1 procent (3,1).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 24 procent (21).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 139 procent till 74 MSEK (31).
 • Resultatet efter skatt ökade med 152 procent till 58 MSEK (23), motsvarande ett resultat per aktie om 2,05 SEK (0,80).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 256 MSEK (229) och soliditeten var
  41 procent (37) vid kvartalets utgång.
 • TOOLS Sverige förvärvade i mitten av oktober 2017 resterande 70 procent av aktierna i det tidigare intressebolaget AB Knut Sehlins Industrivaruhus, vilket härigenom blev ett helägt dotterbolag. Sehlins är en ledande industriåterförsäljare i Örnsköldsvik och omsätter cirka 40 MSEK per år.

Rapportperioden (1 april-31 december 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 4 179 MSEK (4 011).
 • Rörelseresultatet uppgick till 180 MSEK (135). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 32 procent till 191 MSEK (145), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,6 procent (3,6).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 38 procent till 175 MSEK (127).
 • Resultatet efter skatt ökade med 39 procent till 136 MSEK (98). 
   

VDs KOMMENTARER

Ökad försäljning och god resultattillväxt
Utvecklingen av Momentum Group fortsatte med hög aktivitetsnivå och ökad nettoomsättning samt god resultatvillväxt under räkenskapsårets tredje kvartal. Affärsklimatet på våra huvudmarknader i Norden bedöms fortsatt vara gynnsamt, främst inom industrisektorn som är vårt primära kundsegment. Tillväxten inom byggsektorn har minskat något under de senaste kvartalen, vilket dock står för en mindre andel av vår totala nettoomsättning. De flesta av våra enheter förbättrade sina rörelseresultat under räkenskapsårets första nio månader. 

Affärsområde Verktyg & Förnödenheter
Inom affärsområdet redovisade TOOLS Finland fortsatt god försäljningsutveckling, samtidigt som nettoomsättningen i TOOLS Norge stabiliserats ytterligare. Vi har hittills under året sett en successivt ökad försäljningsvolym till fokuskunder i TOOLS Sverige trots nedläggningen av 15 mindre lönsamma försäljningsenheter under 2017. Den minskade försäljningen till butikskunder på grund av nedlägg­ningarna har varit i enlighet med våra planer och antaganden.  

Det är särskilt glädjande att se att åtgärderna i TOOLS Sverige fortsatt ger resultatförbättringar enligt plan samt att TOOLS Norge successivt återhämtat sig resultatmässigt under senare delen av året. TOOLS Finland samt våra nischbolag i Mercus och TriffiQ fortsätter att förbättra sig och levererar fina lönsamhetsnivåer för rapportperioden. 

Affärsområde Komponenter & Tjänster
Försäljningsutvecklingen i Momentum Industrial fortsätter vara positiv inom både komponenter och tjänster samtidigt som resultatutvecklingen var fortsatt god. Gigant har successivt återhämtat sig resultatmässigt under senare delen av året samtidigt som volymerna varit i paritet med föregående år. Under det tredje kvartalet etablerade Gigant ett nytt tillverkningsbolag tillsammans med sin största leverantör vilket bedöms kunna ha en positiv påverkan på effektivitet och lägre omkostnader i verksamheten. 

Fortsatt positiv utveckling som självständigt bolag
Förbättringsarbetet i koncernen under 2017/18 har bidragit starkt till resultatutvecklingen i kombination med den positiva underliggande marknaden. Vi analyserar även kontinuerligt intressanta förvärvs­kandidater i Norden som är ledande inom sina marknadsnischer med högt kunskaps- och/eller teknikinnehåll. Vi fortsätter på den inslagna vägen och utvecklar våra olika bolag med ett ständigt fokus på ”bättre än igår”.

Stockholm i februari 2018

Ulf Lilius
VD & koncernchef

Presentation av Delårsrapport – 9 månader 2017/18
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredag den 9 februari 2018 kl. 11:00 CET.
Webblänk: www.financialhearings.com/event/10538.
Telefonnummer: SE +46 8 503 365 62 / UK +44 20 3008 9816 / US +1 85 5831 5948

 

Kontaktinformation
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Ladda ner hela rapporten här

Tillbaka till pressmeddelanden