Ägarförändring i Momentum Group AB (publ)

Media

Ägarförändring i Momentum Group AB (publ)

Publicerades

Icke- regulatoriskt

Nordstjernan AB har idag meddelat att de förvärvat A- och B-aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet och närmare 15,0 procent av rösterna i Momentum Group AB (publ) från den nuvarande ägaren Tisenhult-gruppen. Sett till antalet röster blir Nordstjernan genom transaktionen största ägare i bolaget med 495 848 A-aktier och 700 000 B-aktier.

– Vi ser Momentum Group som ett välskött bolag med stor potential. Momentums styrelse och ledning har gjort ett bra arbete för att göra det till en av de ledande inom branschen. Vi tror på sektorn och genom vår framgångsrika investering i Swedol har vi god branschkännedom. Swedol och Momentum ska framöver fortsätta arbeta var för sig på samma sätt som idag, säger Tomas Billing, VD i Nordstjernan.

Tisenhult-gruppen har varit den röstmässigt största ägaren i Momentum Group sedan avknoppningen och särnoteringen från dåvarande B&B TOOLS-koncernen i juni 2017.

– Jag ser Nordstjernan som en mycket lämplig ägare i Momentum Group, som kan bidra till att utveckla bolaget vidare med sin branschkännedom och erfarenhet av att skapa långsiktig värdetillväxt. Jag vill samtidigt också rikta ett stort tack till styrelse, ledning och medarbetare i Momentum Group för ett framgångsrikt och förtroendefullt samarbete under många år, kommenterar Anders Börjesson, huvudägare och styrelseordförande i Tisenhult-gruppen.

– Vi välkomnar Nordstjernan som ny ägare i Momentum Group. Med sin finansiella styrka, industriella kunnande och långsiktiga investeringshorisont kan Nordstjernan sporra bolaget att förbättras ytterligare, säger Jörgen Wigh, styrelseordförande i Momentum Group.

Ägarförändringen föranleder inga omedelbara förändringar i styrelsens sammansättning under innevarande räkenskapsår. Tisenhult-gruppen har dock ställt sin plats i valberedningen inför årsstämman i augusti 2019 till Nordstjernans förfogande. Eventuella förändringar i valbered­ningens sammansättning med anledning av detta offentliggörs så snart sådana skett.

Stockholm den 22 februari 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jörgen Wigh, Styrelseordförande, Momentum Group AB – telefon 08-700 66 70
Ulf Lilius, VD & koncernchef, Momentum Group AB – telefon 010-454 54 70

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 09:50 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,9 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden