Delårsrapport – 3 månader 1 januari-31 mars 2021

Media

Delårsrapport – 3 månader 1 januari-31 mars 2021

Publicerades

Regulatoriskt

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 325 MSEK (1 539), där förändringen jämfört med föregående år framförallt förklaras av förvärvet av Swedol.
  Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol (2 368 MSEK) minskade nettoomsättningen med 2 procent.*
 • EBITA uppgick till 125 MSEK (91), motsvarande en EBITA-marginal om 5,4 procent (5,9). Förändringen jämfört med föregående år förklaras framförallt av förvärvet av Swedol. 
  Jämfört med EBITA för motsvarande period föregående år inklusive Swedol (134 MSEK) minskade EBITA med 7 procent, medan EBITA-marginalen uppgick till 5,4 procent (5,7).*
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 108 MSEK (80) och rörelsemarginalen till 4,6 procent (5,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 77 MSEK (54) och resultatet per aktie till 1,55 SEK (1,95).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) för den senaste 12-månadersperioden (inklusive Swedol) uppgick till 31 procent.*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 215 MSEK (105).
 • Soliditeten var 39 procent vid kvartalets utgång.
 • Efterfrågan under kvartalet visade tecken på återhämtning mot närmast föregående kvartal och präglades av en stabil efterfrågan från mindre och medelstora kunder inom affärsområde Alligo (tidigare Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd) samt en ökad efterfrågan från industriella kunder inom affärsområde Komponenter & Tjänster mot slutet av kvartalet.
 • Integrationsarbetet mellan Swedol och TOOLS fortskrider med oförminskad kraft och enligt plan.
 • Under kvartalet slutfördes förvärv av fyra verksamheter inom affärsområde Komponenter & Tjänster med en total årsomsättning om cirka 285 MSEK.
 • Momentum Groups årsstämma 2021 hålls den 11 maj 2021 och stämmokallelsen offentliggjordes den 6 april 2021. Utdelningen föreslås uppgå till 1,50 SEK per aktie (–).

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen utreder möjligheterna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsbolag.
  Styrelsen beslutade den 9 april 2021 att ge i uppdrag åt koncernens företagsledning att utreda förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Syftet är att skapa ökat aktieägarvärde genom ökat fokus.
 • Affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd byter namn till Alligo.
  Den 19 april 2021 bytte koncernens affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd namn till Alligo. Affärsområdet kommer fortsatt att arbeta med sina starka konceptvarumärken ut mot kund – men med lanseringen av det gemensamma namnet Alligo tar Swedol, TOOLS och övriga bolag nästa steg i sin gemensamma tillväxtresa. I denna rapport används genomgående det nya affärsområdesnamnet.

   
*   FÖRVÄRVET AV SWEDOL MED TILLTRÄDE FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 2020
Momentum Groups förvärv av Swedol slutfördes under våren 2020 och tillträdet skedde per den 1 april 2020. I de fall jämförelsetal inkluderar Swedol för perioden före tillträdet den 1 april 2020 i denna rapport kommenteras detta specifikt.
Grunder för den finansiella historiken inklusive Swedol framgår av separat pressmeddelande offentliggjort den 24 juni 2020 – Kompletterande finansiell redovisning avseende räkenskapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen.

 

VDs KOMMENTARER

EN STABIL INLEDNING PÅ RÄKENSKAPSÅRET
Vi kan konstatera att den generella efterfrågan fortsatte att återhämta sig något jämfört med den åter­hållsamhet och försiktighet som präglade det gångna året 2020, men med viss variation mellan olika kundsegment och länder där vi fortsatt upplever störst negativ påverkan i Norge. Med de åtgärder för ökad effektivitet som vidtogs under 2020 samt kontinuerligt vidtas vid behov har vi lyckats upprätthålla lönsamheten och fortsätter generera väsentligt högre kassaflöden. Detta ger oss goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt – såväl organiskt som via förvärv.

Inom affärsområde Alligo är integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol i fokus. Samlokaliseringen av butiker fortskrider enligt plan, nya gemensamma inköpsavtal ingås kontinuerligt samt introduktionen av egna produktvarumärken i flera verksamheter inom affärsområdet fortsätter. Parallellt pågår ett arbete med att vända den negativa försäljningsutvecklingen i industrisegmentet i syfte att skapa positiv resultat- och försäljningsutveckling framöver.

Inom affärsområdet Komponenter & Tjänster fortsätter vårt arbete med förvärvsdriven tillväxt (med bibehållen lönsamhet) och där vi under årets första kvartal lyckades slutföra fyra förvärv med en total omsättning om cirka 285 MSEK med god lönsamhet. Med dessa nya verksamheter stärker affärsområdet sin marknadsposition som en mycket stark leverantör av industrikomponenter och industriservice i Norden.

Vi utreder möjligheterna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsbolag
I syfte att förstärka respektive affärsområdes förutsättningar för att uppnå sina ambitioner på bästa sätt och härigenom skapa ökat aktieägarvärde har styrelsen nu gett oss i koncernens företagsledning i uppdrag att utreda möjligheterna och förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Vi har historiskt visat att ökat fokus skapar positiva effekter och förbättrade resultat och våra två redan idag operativt fristående affärsområden har alla förutsättningar för att lyckas på egna ben. Styrelsen avser att lämna ytterligare information om resultatet av uppdraget under räkenskapsåret.

Stockholm i april 2021

Ulf Lilius
VD & koncernchef

 

Presentation av delårsrapport – 3 månader 2020
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans med Affärsområdeschef Clein Johansson Ullenvik presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 29 april 2021 kl. 11:00 CET.
Webblänk:
https://financialhearings.com/event/12839.
Telefonnummer: SE +46 8 519 993 83 / UK +44 33 330 092 66 / US +1 83 324 984 05

 

Kontaktinformation
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08:00 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden