Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

2023-05-24

Årsstämman i Alligo AB (publ), hölls onsdagen den 24 maj 2023 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Protokoll

Relaterad Information

  • Kallelse till årsstämma 2023 Ladda ner
  • Fullmaktsformulär Ladda ner
  • Punkt 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
  • Punkt 19 Styrelsens förslag till bemyndigande för nyemission Ladda ner
  • Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
  • Styrelsens ersättningsrapport 2022 Ladda ner
  • Styrelsens yttrande angående föreslagen utdelning Ladda ner
  • Valberedningens förslag till Alligos årsstämma 2023 (inklusive motiverat yttrande) Ladda ner

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 15 maj
2023,
 dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress ”Årsstämma den 24 maj
2023”, Alligo AB, Box 631, 135 26 Tyresö, per telefon 08-727 27 20 eller via e-post
bolagsstamma@alligo.com senast onsdagen den 17 maj 2023.