Hållbarhetsstyrning
Hållbarhet

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhet integrerat i verksamheten

Hållbarhet ska genomsyra hela Alligos verksamhet och hållbarhetsfrågorna är en integrerad del av koncernens bolagsstyrning där styrelse, ledning och medarbetare alla har sina tydliga roller.

Hållbarhetsstyrningen är målinriktad och syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs så ansvarsfullt och effektivt som möjligt.

Hållbarhetsstyrningens struktur – organisation och ansvar

Det strategiska hållbarhetsarbetet styrs av koncernledningen med det övergripande ansvaret hos affärsutvecklings- och hållbarhetschefen. Det operativa arbetet leds och samordnas av koncernens avdelning för hållbarhet och kvalitet.

Styrelsen är ytterst ansvarig och följer upp hållbarhetsarbetet genom koncernledningens avrapportering.

Styrande dokument och principer

Alligo är deltagare i FN:s Global Compact. Syftet med initiativet är att få företag att ta ansvar för tio grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Uppförandekod

Alligos uppförandekod är en central del i hållbarhetsstyrningen. Koden bygger på Alligos värderingar samt internationella konventioner och deklarationer såsom:

  • FN:s Global Compact
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • ILO:s kärnkonventioner
  • Barnrättsprinciperna för företag

Uppförandekoden gäller för alla medarbetare, medlemmar i styrelsen och för inhyrd personal och beskriver det ansvar vi har vad gäller exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Alligo kräver också att våra affärspartners – däribland leverantörer, underleverantörer och andra externa parter – följer alla relevanta delar av koden genom att acceptera kraven i vår uppförandekod för leverantörer

Regelefterlevnad

Alligos företagskultur präglas av respekt för regelverk och god praxis. Vi upprätthåller denna kultur genom löpande utbildning av anställda och arbetar kontinuerligt med att identifiera och implementera ny och uppdaterad lagstiftning inom exempelvis arbetsmiljö, miljö, brandsäkerhet och andra områden som är relevanta för koncernens verksamhet.

Systematiskt arbetssätt

Koncernens ledningssystem och intranät är viktiga kanaler för att kommunicera interna regler och arbetssätt och göra styrande dokument lättillgängliga för samtliga medarbetare.

Alligos processorienterade ledningssystem syftar till att styra, följa upp och utveckla arbetet med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor och systematiskt skapa ständiga förbättringar.

Målinriktat hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en integrerad del av Alligos strategi och koncernen har fastställt ett antal övergripande hållbarhetsmål.

Utifrån Alligos övergripande strategi och prioriteringar har varje ledningsgruppsfunktion satt upp mål, nyckeltal och prioriteringar som styr arbetet mot de övergripande hållbarhetsmålen.