Uppförandekod, affärsetik och policyer
Hållbarhet

Uppförandekod, affärsetik och policyer

Alligo strävar efter ett öppet företagsklimat med hög affärsetik och en säker informationshantering. Vi tolererar inga oetiska affärsmetoder eller kränkningar mot mänskliga rättigheter i vår verksamhet eller de värdekedjor där vi agerar.

Koncernens uppförandekod omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i koncernen och beskriver det som förväntas av Alligo och våra anställda.

Uppförandekod

Tillsammans med våra gemensamma värderingar är uppförandekoden vägledande i hur vi agerar mot varandra och mot andra. Koden betonar vikten av ett öppet företagsklimat där vi alltid uppträder etiskt korrekt och respekterar mänskliga rättigheter.

Varje affärsenhet, stödfunktion och dotterbolag ansvarar för att implementera uppförandekoden i den egna verksamheten. Alla chefer är skyldiga att se till att medarbetarna har kunskap om uppförandekoden och arbetar i enlighet med den.

Sedan 2023 finns en webbaserad utbildning i uppförandekoden som är obligatorisk för alla koncernens medarbetare. Hittills har 74 % av medarbetarna genomfört utbildningen.

Uppförandekod för leverantörer

Leverantörer som ingår i Alligos kärnerbjudande ska uppfylla vår Leverantörsstandard. Detta innebär att våra leverantörer ska skriva under Alligos uppförandekod för leverantörer och kemikalierestriktionslista samt genomföra en digital självutvärdering.

Alligo har som mål att mer än 95 procent av det totala inköpsvärdet från leverantörer till standardsortimentet ska uppfylla Alligos leverantörsstandard. 2023 ökande andelen leverantörer som uppfyller leverantörsstandarden till 67% (65%).

Nolltolerans mot korruption

Alligo accepterar ingen form av korruption eller andra oetiska affärsmetoder vare sig direkt eller indirekt, till exempel via en mellanhand, såsom en agent eller konsult. Vi genomför analyser för att bedöma riskerna för korruption och behov av åtgärder.

I den verksamhet Alligo bedriver är inköpare och säljare grupper som löper högre risk att involveras i korruption.

Alligo gör inköp från marknader med förhöjd risk för korruption och brott mot mänskliga rättigheter. För att motverka risken ska våra leverantörer acceptera kraven i vår uppförandekod för leverantörer.

För 2023 finns inga bekräftade fall av korruption inom Alligos verksamhet.

Informationssäkerhet

Informationstillgångar är värdefulla tillgångar inom Alligo och omfattar såväl muntlig, pappersbunden som digital information. Alligos policy för informationssäkerhet styr organisationens hantering av information. Medabetarnas ansvar framgår även av uppförandekoden.

Alligo genomför årligen riskanalyser i verksamheten, där risker avseende informationshantering ingår.

Informationssäkerhetsarbetet syftar till att skydda koncernens informationstillgångar från alla typer av externa och interna hot och därmed minimera riskerna. Vidare syftar arbetet till efterlevnad av gällande lagar och regler

Arbetet täcker allt från hantering av personuppgifter, insiderinformation och förebyggande av bedrägerier till tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd från exempelvis bränder. Alligo har en modern IT-infrastruktur som håller en hög standard avseende den tekniska säkerheten.