Riskhantering
Bolagsstyrning

Riskhantering

All affärsverksamhet är förenad med risker, så även Alligos. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och förluster.

Koncernens riskhantering syftar till att förebygga och motverka riskerna på ett värdeskapande sätt.

Risker

Alligo har valt att gruppera riskerna inom 3 områden.

 • Strategiska risker

  Strategiska risker är förenade med de branscher och geografiska marknader Alligo verkar i verkar i och är oftast externa faktorer som  t ex:

  • Marknadutveckling
  • Konkurrenssituation
  • Hållbarhet och cirkulärt tänkande
  • Klimatrelaterade risker
 • Operationella risker

  Operationella risker är risker som Alligo till stor del själv kan kontrollera och förebygga och som främst handlar om:

  • Risker i försäljning och i bruttomarginal
  • Produktrisker
  • IT-risker
  • Risker i varuflödet
 • Finansiella risker

  Finansiella risker avser faktorer som påverkar hur de ekonomiska transaktionerna ser ut, t ex:

  • Råvarupriser
  • Valutakursförändringar
  • Ränteförändringar
  • Finansieringsrisk