Ansvarsfulla inköp

För att säkerställa att vi kan erbjuda kvalitetssäkrade och hållbara produkter är våra inköp centraliserade. För oss är långsiktiga relationer med våra leverantörer nyckeln i detta arbete.

Uppförandekod för leverantörer

Vi har också utvecklat vår egen uppförandekod för leverantörer. Koden innehåller krav på efterlevnad av mänskliga rättigheter och internationellt erkända konventioner och nationell lagstiftning. I de fall vi tecknar avtal med agenter ställer vi lika höga krav. Vi besöker regelbundet våra leverantörer och om avvikelser från våra krav upptäcks kommer vår strategi att syfta till att samarbeta med dessa leverantörer för att förbättra. I händelse av grova eller upprepade avvikelser från uppförandekoden kan samarbetet avslutas.

Vi arbetar också med Amfori BSCI. Vårt mål är att alla våra leverantörer ska täckas av Amfori BSCI eller motsvarande system för att vidareutveckla vårt leverantörsarbete i framtiden.

Här kan du hitta vår Uppförandekod för leverantörer