Ledningens arbete

Ledningens arbete

Verkställande direktör är Clein Johansson Ullenvik. Verkställande direktören ska leda verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören ska framgå av en av styrelsen fastställd skriftlig s.k. VD-instruktion. Styrelsen ska löpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören ska, i samråd med styrelsens ordförande, ta fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och är normalt föredragande av ärenden. Verkställande direktören ska leda Koncernens företagslednings arbete och fatta beslut i samråd med övriga i ledningen. Företagsledningen ska ha regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning.