Aktierelaterat incitamentsprogram inom Momentum Group AB (publ) har fulltecknats

Media

Aktierelaterat incitamentsprogram inom Momentum Group AB (publ) har fulltecknats

Icke- regulatoriskt

Det av årsstämman den 22 augusti 2018 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram för nyckelpersoner i ledande befattningar inom Momentum Group-koncernen om köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Programmet omfattar cirka 25 medarbetare som sammanlagt tecknat 250 000 köpoptioner.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 10,20 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 137,30 SEK per aktie, vilket motsvarar 120 procent av det volymvägda medeltalet av aktiekursen på Nasdaq Stockholm under mätperioden 23 augusti-5 september 2018. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under lösenperioderna 14-28 februari respektive 16-30 maj 2022.

Stockholm den 12 september 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2018 kl. 08:30 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden