Alligo Delårsrapport 1 jan-30 jun 2023 – Starkt kvartal och första halvår

Media

Alligo Delårsrapport 1 jan-30 jun 2023 – Starkt kvartal och första halvår

Regulatoriskt

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 5,0 procent till 2 388 MSEK (2 275). Den organiska tillväxten var 2,7 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 40,9 procent (40,5).
 • Justerad EBITA ökade med 17 procent till 201 MSEK (172), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,4 procent (7,6).
 • Rörelseresultatet ökade till 183 MSEK (155) och rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (6,8). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -4 MSEK (0).
 • Resultatet uppgick till 124 MSEK (113).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,42 SEK (2,24).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 287 MSEK (211).

Första halvåret 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 7,0 procent till 4 675 MSEK (4 370). Den organiska tillväxten var 3,0 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 40,3 procent (39,8).
 • Justerad EBITA ökade med 18 procent till 328 MSEK (277), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,0 procent (6,3).
 • Rörelseresultatet ökade till 295 MSEK (235) och rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (5,4). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -4 MSEK (-9).
 • Resultatet uppgick till 192 MSEK (169) från kvarvarande verksamhet och 0 MSEK (281) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group uppgick till 0 MSEK (3 553) och resultatet från koncernen totalt uppgick till 192 MSEK (3 750).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,76 SEK (3,35) från kvarvarande verksamhet och 0,00 SEK (0,55) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 0,00 SEK (70,38) per aktie och resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 3,76 SEK (74,29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 433 MSEK (181).

AVVECKLAD VERKSAMHET

Alligos tidigare dotterbolag Momentum Group AB redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

VD:s kommentar

”Alligo avslutade kvartalet starkt och fortsatte att växa lönsamt på en utmanande marknad med organisk tillväxt i samtliga länder.”

”Under kvartalet förde vi intensiva diskussioner och förhandlingar med våra leverantörer. Detta har lett till förändringar i leverantörsbasen som i samtliga fall har stärkt vår gemensamma konkurrenskraft.”

”För att effektivisera försäljningsarbetet kommer vi att genomföra en organisatorisk förändring där den nuvarande landschefen för försäljning i Sverige i stället kommer att ansvara för att etablera en nordisk försäljningsorganisation med fokus på industrikunder som kommer att samverka med de befintliga landsorganisationerna.”

”Ny landschef för försäljning i Sverige blir nuvarande chef för sortiment och inköp som med lång erfarenhet inom marknad och försäljning kommer att fokusera på att öka drivet i försäljningsarbetet mot små och medelstora företag i Sverige.”

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Den 3 april förvärvade Alligo samtliga aktier i det finska bolaget Kitakone Oy som driver en butik i Jyväskylä och säljer verktyg, infästning och kemikalier till bygg- och bilverkstadsmarknaden. Tillträdet skedde i samband med förvärvet.
 • Vid årsstämman den 24 maj beslutades om omval av styrelseledamöterna Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö, Christina Åqvist och Pontus Boman i enlighet med valberedningens förslag. Göran Näsholm omvaldes till styrelseordförande.
 • Årsstämman den 24 maj beslutade om en utdelning om 3,00 SEK per aktie (1,75).
 • Den 24 maj tecknade Alligo avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i profilföretaget Topline AB. Topline har verksamhet i Borås och Göteborg och finns även i Kalmar genom dotterbolaget Topline Kalmar AB. Tillträdet skedde den 1 juni.
 • Den 7 juni förvärvade Alligo samtliga aktier i det finska bolaget Tampereen Pirkka-Hitsi Oy som driver två butiker och är specialiserade på försäljning och service av svetsmaskiner. Tillträdet skedde i samband med förvärvet.

Händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Presentation av delårsrapporten för det andra kvartalet 2023

Alligo publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023 tisdag den 18 juli 2023 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Tisdag den 18 juli 2023 kl. 11.00

Webblänk:  https://edge.media-server.com/mmc/p/5oonh3nm
Telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI13f241e75730431781592bd7bdc7dec7

För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

Kontaktinformation

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com
Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl. 08:00 CEST.

Om Alligo

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 500 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden