Alligo Delårsrapport 1 jan-31 mars 2023 – Lönsam tillväxt trots svagare marknad

Media

Alligo Delårsrapport 1 jan-31 mars 2023 – Lönsam tillväxt trots svagare marknad

Regulatoriskt

 Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 9,2 procent till 2 287 MSEK (2 095). Den organiska tillväxten var 3,6 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 39,7 procent (39,0).
 • Justerad EBITA ökade med 21 procent till 127 MSEK (105), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,6 procent (5,0).
 • Rörelseresultatet ökade till 112 MSEK (80) och rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (3,8).
 • Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om 0 MSEK (-9).
 • Resultatet uppgick till 68 MSEK (56) från kvarvarande verksamhet och 0 MSEK (28) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group uppgick till 0 MSEK (3 553) och resultatet från koncernen totalt uppgick till 68 MSEK (3 637).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,35 SEK (1,10) från kvarvarande verksamhet och 0,00 SEK (0,552) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 0,00 SEK (70,38) per aktie och resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 1,35 SEK (72,03).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 146 MSEK (-30).

AVVECKLAD VERKSAMHET

Alligos tidigare dotterbolag Momentum Group AB redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om.

VD:s kommentar

”Under det första kvartalet har verksamheten fortsatt att utvecklas positivt trots ett hårdare marknadsläge. Det är framförallt i Sverige som utvecklingen varit svagare”

”Vi har stärkt vår konkurrenskraft mot alla kundgrupper, bland annat i krävande upphandlingar. Större välkända bolag har tecknat nya avtal med Alligo, där vi kunnat positionera oss som den partner som bäst kan leva upp till hårt ställda krav och få deras verksamheter att fungera.”

”Fokus ligger tydligt på operationell effektivitet där vi målmedvetet driver försälj­ningsarbetet, effektiviserar verksamheten och minskar kapitalbindningen.”

”I en eventuellt sämre konjunktur framöver ser vi stor potential i att ännu tydligare fokusera på det som strategiskt utgör kärnan i Alligo, samtidigt som vår starka finansiella ställning skapar möjligheter att fortsätta agera offensivt på marknaden.”

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Alligo slutförde förvärven av Profilföretaget Z-Profil AB, Kents Textiltryck i Halmstad AB och Olympus Profile i Uddevalla AB den 2 januari.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 3 april förvärvade Alligo samtliga aktier i det finska bolaget Kitakone Oy som driver en butik i Jyväskylä och säljer verktyg, infästning och kemikalier till bygg- och bilverkstadsmarknaden. Tillträdet skedde i samband med förvärvet.
 • Alligos årsstämma 2023 kommer att hållas den 24 maj 2023 och stämmokallelsen offentliggjordes den 19 april 2023. Utdelning föreslås uppgå till 3,00 SEK per aktie (1,75). Valberedningen föreslår omval av Göran Näsholm, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö, Christina Åqvist och Pontus Boman. Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Näsholm.

Presentation av delårsrapporten för det första kvartalet 2023
Alligo publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2023 fredagen den 28 april 2023 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredagen den 28 april 2023 kl. 11.00

Webblänk:  https://edge.media-server.com/mmc/p/hjv5akom
Telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI994932a859a049c58394a8be8b07a392

För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

Kontaktinformation

Clein Johansson Ullenvik, VD & Koncernchef, telefon: +46 70 558 84 17, e-post: clein.ullenvik@alligo.com 
Irene Wisenborn Bellander, CFO, telefon: +46 72 452 60 40, e-post: irene.bellander@alligo.com

Informationen är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08:00 CEST.

 

Om Alligo

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,2 miljarder SEK per år och har omkring 2 400 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Tillbaka till pressmeddelanden