Alligo meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2022/2025

Media

Alligo meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2022/2025

Regulatoriskt

Vid årsstämman den 11 maj 2022 i Alligo AB (publ) (”Alligo”) beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (2022 års Aktierelaterade Incitamentsprogram) för nyckelpersoner i ledande befattningar i Alligo-koncernen. Programmet är baserat på maximalt 185 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B och omfattar cirka 15 personer som sammanlagt förvärvat
185 000 köpoptioner, innebärande att programmet har fulltecknats.

Köpoptionerna har överlåtits till ett pris om 7,82 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av en oberoende extern tredje part. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 129,30 SEK per aktie, vilket motsvarar 120 procent av det volymvägda medeltalet av aktiekursen på Nasdaq Stockholm under mätperioden den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022.

Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B i Alligo vid tre tillfällen: 1) under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025, 2) under perioden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 1 september 2025, samt 3) under perioden från och med 3 november 2025 – 17 november 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 juni 2022 kl. 13:00 CET.

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

 

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande