Årsstämma i Momentum Group AB den 22 augusti 2018

Media

Årsstämma i Momentum Group AB den 22 augusti 2018

Regulatoriskt

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 22 augusti 2018 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 2,60 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 24 augusti 2018. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 29 augusti 2018.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017/18.

Styrelse och revisorer
Årsstämman omvalde Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Stefan Hedelius, Gunilla Spongh och Jörgen Wigh till ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Jörgen Wigh omvaldes till styrelsens ordförande. En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets hemsida www.momentum.group.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Jörgen Wigh och Fredrik Börjesson utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2019. KPMG har utsett den auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per den 31 december 2018 och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för nästföljande årsstämma.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att säkerställa Bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman enligt nedan.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Momentum Group AB uppgår till 28 265 416 st och Bolaget innehar sedan tidigare 250 000 egna aktier av serie B, motsvarande 0,9 procent av totalt antal aktier och 0,7 procent av totalt antal röster.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt erbjuda nyckelpersoner i ledande befattningar i Momentum Group-koncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 250 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Lösenkursen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktien av serie B i Bolaget på Nasdaq Stock­holm under mätperioden från och med den 23 augusti 2018 till och med den 5 september 2018. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption (före skatt) efter två år givet att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd och att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Vidare beslutade årsstämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 250 000 av Bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Information om årsstämman 2018
Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2018 finns på Bolagets hemsida www.momentum.group under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Stockholm den 22 augusti 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 16:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande