Årsstämma i Momentum Group AB den 29 augusti 2019

Media

Årsstämma i Momentum Group AB den 29 augusti 2019

Regulatoriskt

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 29 augusti 2019 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 3,20 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 2 september 2019. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 5 september 2019.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018/19.

Styrelse och revisorer
Årsstämman omvalde Charlotte Hansson, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh till ordinarie styrelseledamöter samt valde Johan Sjö och Göran Näsholm till nya ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Johan Sjö valdes till styrelsens ordförande. Tidigare styrelseledamot Fredrik Börjesson och styrelseordförande Jörgen Wigh hade avböjt omval.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets hemsida www.momentum.group.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Johan Sjö och Stefan Hedelius utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2020. KPMG har utsett den auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid en extra bolagsstämma i november 2017 respektive vid årsstämman i augusti 2018. 

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Momentum Group AB uppgår till 28 265 416 st och Bolaget innehar sedan tidigare 500 000 egna aktier av serie B, motsvarande 1,8 procent av totalt antal aktier och 1,3 procent av totalt antal röster.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Information om årsstämman 2019
Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2019 finns på Bolagets hemsida www.momentum.group under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Stockholm den 29 augusti 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 18:30 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande