Årsstämma i Momentum Group AB den 31 augusti 2020

Media

Årsstämma i Momentum Group AB den 31 augusti 2020

Regulatoriskt

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 31 augusti 2020 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Med anledning av den nuvarande osäkerheten i omvärlden på grund av Covid-19 pandemin beslutade årsstämman att det inte ska utgå någon utdelning till aktieägarna i år. Bolagets tillgängliga vinstmedel om 1 966 MSEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019/20.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Johan Sjö och Gunilla Spongh till ordinarie styrelseledamöter och till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Johan Eklund och Christina Åqvist. Johan Sjö omvaldes till styrelsens ordförande. Tidigare styrelseledamot Charlotte Hansson hade avböjt omval.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Johan Sjö och Stefan Hedelius utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2021. KPMG har utsett den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 610 000 SEK i arvode till styrelsens ordförande och 280 000 SEK till respektive övrig styrelseledamot utsedd av årsstämman. Dessutom utgår särskilt styrelsearvode till de styrelseledamöter som även kommer att ingå i en separat dotterbolagsstyrelse med 300 000 SEK till styrelseordföran­de samt med 150 000 SEK per övriga ledamöter (2 personer). Det totala styrelsearvodet uppgår således till 2 610 000 SEK. Därutöver utgår 50 000 SEK till respektive ledamot i ersättningsutskottet (2 personer) och 90 000 SEK till revisionsutskottets ordförande. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid en extra bolagsstämma i november 2017 respektive vid årsstämman i augusti 2018.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Momentum Group AB uppgår till 50 906 189 st och Bolaget innehar sedan tidigare 500 000 egna aktier av serie B, motsvarande 1,0 procent av totalt antal aktier och 0,8 procent av totalt antal röster.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Bemyndigande för beslut om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att det registrerade aktiekapitalet eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Momentum Groups möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Ändrat räkenskapsår
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets räkenskaps­år till att omfatta kalenderår samt nödvändiga ändringar av bolagsordningen med anledning av detta. Beslutet innebär att nuvarande räkenskapsår kommer att förkortas till att omfatta 9 månader för perioden 1 april-31 december 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2021
Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, reviderade instruktioner för valberedningen. I enlighet med dessa instruktioner utsågs Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Marianne Flink (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021, med Peter Hofvenstam som ordförande.

Information om årsstämman 2020
Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2020 finns på Bolagets hemsida www.momentum.group under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Stockholm den 31 augusti 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 17:30 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden