Bokslutskommuniké 1 jan–31 dec 2023

Media

Bokslutskommuniké 1 jan–31 dec 2023

Regulatoriskt

Starkt kassaflöde och ökad lönsamhet

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen minskade med -6,8 procent till 2 538 MSEK (2 723). Den organiska tillväxten var -7,5 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 43,4 procent (41,4).
 • Justerad EBITA ökade med 3 procent till 308 MSEK (298), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 12,1 procent (10,9).
 • Rörelseresultatet ökade till 278 MSEK (268) och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (9,8). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -16 MSEK (-15).
 • Resultatet uppgick till 192 MSEK (194).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,762 SEK (3,822).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 526 MSEK (417).

Helåret 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 1,3 procent till 9 335 MSEK (9 211). Den organiska tillväxten var -1,4 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 41,4 procent (40,5).
 • Justerad EBITA ökade med 9 procent till 827 MSEK (756), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,9 procent (8,2).
 • Rörelseresultatet ökade till 748 MSEK (669) och rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (7,3). Rörelseresultatet belastades med jämförelsestörande poster om -20 MSEK (-24).
 • Resultatet uppgick till 497 MSEK (481) från kvarvarande verksamhet och 0 MSEK (281) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group uppgick till 0 MSEK (3 553) och resultatet från koncernen totalt uppgick till 497 MSEKK (4 062).
 • Resultat per aktie uppgick till 9,762 SEK (9,512) från kvarvarande verksamhet och 0,002 SEK (0,551,2) från avvecklad verksamhet. Resultatpåverkan från utdelningen av Momentum Group uppgick till 0,002 SEK (70,382) per aktie och resultat per aktie för koncernen totalt uppgick till 9,762 SEK (80,442).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 993 MSEK (507).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie för 2023 (3,00).

 

1)       Justerat för resultatpåverkan från utdelning av Momentum Group AB.
2)       Före och efter utspädning.

AVVECKLAD VERKSAMHET

Alligos tidigare dotterbolag Momentum Group AB redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Kommentarer och siffror relateras till kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultaträkning har räknats om. 

VD:s kommentarer

”Trots en svagare marknad under det fjärde kvartalet har vi fortsatt öka lönsamheten och stärka kassaflödet.”

”Den första december passerade Alligo i Norge en viktig milstolpe när logis­tikenheten i Skedsmokorset påbörjade flytten till det nybyggda centrallag­ret i Vestby, utanför Oslo.”

”Vi ser stor potential i att öka den operationella effektiviteten och stärka vårt erbjudande och position, bland annat genom förvärv av lönsamma bolag som matchar vår tillväxtstrategi.”

”Vi har en stark balansräkning och en gemensam skalbar plattform som ger oss goda förutsättningar att möta förändringar i omvärlden och marknadsläget på ett bra sätt. Vid behov kan vi parera med ytterligare kostnadsanpassningar och samtidigt står vi redo att trycka på gasen när marknaden vänder.”

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Alligo tecknade avtal om förvärv av samtliga aktier i Tore Vagle AS. Bolaget är verksamt i Sandnes i Norge och säljer verktyg och industrikomponen­ter. Förvärvet slutfördes i januari 2024.
 • Alligo tecknade avtal om att förvärva samtliga aktier i Svets och Tillbehör i Sverige AB och Svetspartner i Malmö AB. Bolagen bedriver verksamhet i Ystad respektive Malmö och har ett brett erbjudande inom svets och slip med tillhörande serviceverksamhet. Förvärven slutfördes i januari 2024.
 • Alligo anslöt till Science Based Targets initiative (SBTi).
 • Alligo beslutade om att renodla sina konceptvarumärken i Norden. I Sverige samlas butikerna under konceptvarumärket Swedol och i Norge och Finland under konceptvarumärket Tools.

 Händelser efter periodens utgång

 • Alligo slutförde förvärven av Tore Vagle AS, Svets och Tillbehör i Sverige AB samt Svetspartner i Malmö AB.

Presentation av bokslutskommuniké för 2023

Alligo publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 fredagen den 16 februari 2024 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredagen den 16 februari 2024 kl. 11.00

Webblänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/t2xvtjfo

Telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI61efb90f3e28453a81e9b2f7e82792f4

För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Informationen i denna rapport är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024, kl. 08:00 CET.

Om Alligo AB (publ)
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Försäljning sker i huvudsak genom de starka konceptvarumärkena Swedol i Sverige och Tools i Norge och Finland. Koncernen har omkring 2 400 anställda och omsätter cirka 9,3 miljarder SEK per år. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande