Bokslutskommuniké 2018/19 1 april 2018-31 mars 2019

Media

Bokslutskommuniké 2018/19 1 april 2018-31 mars 2019

Publicerades

Regulatoriskt

Räkenskapsåret 2018/19 (1 april 2018-31 mars 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 6 024 MSEK (5 616).
 • Rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster föregående år) ökade med 20 procent till 302 MSEK (252), motsvarande en rörelsemarginal om 5,0 procent (4,5).
 • EBITA ökade med 21 procent till 318 MSEK (262), motsvarande en EBITA-marginal om 5,3 procent (4,7).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 26 procent till 296 MSEK (235).
 • Resultatet efter skatt ökade med 27 procent till 231 MSEK (182).
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,20 SEK (6,45).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 230 MSEK (92).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 19 procent (17) och avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) till 25 procent (24).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 266 MSEK (295) och soliditeten var
  45 procent (42) vid räkenskapsårets utgång.
 • Utdelningen föreslås uppgå till 3,20 SEK per aktie (2,60).

Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 560 MSEK (1 437).
 • Rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster föregående år) ökade med 30 procent till 79 MSEK (61), motsvarande en rörelsemarginal om 5,1 procent (4,2).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 28 procent till 77 MSEK (60).
 • Resultatet efter skatt ökade med 33 procent till 61 MSEK (46).
 • Förvärvet av TOOLS Løvold i januari 2019 stärker TOOLS position som den ledande leverantören av verktyg och förnödenheter till norsk industri ytterligare.
 • TOOLS Finlands inkråmsförvärv av Lindströms Groups PPE-verksamhet (Personal Protective Equipment) i början av mars 2019 stärker positionen som en ledande leverantör av verktyg, PPE och tillhörande tjänster till finsk industri ytterligare. Tillträde skedde efter räkenskapsårets utgång i april.

Efter räkenskapsårets utgång

 • Momentum Industrial förvärvade 70 procent av aktierna i ETAB
  Industriautomation AB i början av maj 2019
  . Förvärvet stärker Momentum Industrial position som en ledande leverantör av lösningar inom pneumatik och hydraulik till svensk industri. ETAB omsätter cirka 45 MSEK per år och har 9 anställda. Tillträde är beräknat till juni 2019.


VDs KOMMENTARER

Ökat fokus har givit resultat sedan avknoppningen 2017
När vi nu avslutat vårt andra räkenskapsår som självständigt bolag kan vi konstatera att ökat fokus givit resultat och att vi tagit ytterligare viktiga steg i vår förbättringsresa. Vi har överträffat vårt mål om resultattillväxt om minst 15 procent årligen, där den genomsnittliga ökningen av rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) under de två åren uppgår till 25 procent per år för hela koncernen – och till 51 procent per år för affärsområde Verktyg & Förnödenheter. Samtidigt redovisar affärsområdet Komponenter & Tjänster rörelsemarginaler på över 9 procent i kombination med god omsättningstillväxt. Vi har genomfört totalt tio förvärv – inklusive förra veckans förvärv av ETAB Industriautomation – med en sammanlagd omsättning om cirka 570 MSEK. Sammantaget har Momentum Group nu nått en nettoomsättning på över 6 miljarder SEK och genom förvärven har vi välkomnat omkring 140 nya duktiga kollegor till koncernen.

2018/19 – ett år i rätt riktning
Marknadsläget för industrisektorn på våra huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland har varit fortsatt stabilt under räkenskapsåret. Vi summerar tillväxten för året med 20 procent i rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) och motsvarande rörelsemarginal till 5,0 procent (4,5). Vårt fokus på minskad rörelsekapitalbindning bidrog samtidigt till ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten vilket totalt uppgick till 230 MSEK för året. Vår lönsamhet mätt som avkastningen på eget kapital ökade till 19 procent (17), vilket kan jämföras med vårt mål om 20 procent.

För Momentum Industrial var såväl nettoomsättning som resultat de bästa någonsin, där förvärvet av Brammer i inledningen av räkenskapsåret bidrog positivt. TOOLS-bolagen utvecklades i rätt riktning under året med det totalt sett högsta rörelseresultatet på länge. Dock har vi mer att utveckla och för­bättra i samtliga våra tre TOOLS-verksamheter. För Gigant var 2018/19 ett omställningsår där vi genom­fört ett antal viktiga aktiviteter för att förbättra försäljningsprocessen i kombination med kostnads­effektiviseringar. Våra nischbolag inom yrkeskläder och produktmedia fortsätter att leverera rörelseresultat på en god nivå.

Ett nytt spännande år 2019/20
När vi nu summerar det gångna året vill jag avslutningsvis passa på att rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för många goda insatser – och till våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i befintliga enheter i kombination med minskad rörelsekapitalbindning och företagsförvärv för ökad lönsamhet. Decentraliserat ansvar och kundnärhet har alltid hög prioritet i det dagliga arbetet för att fortsätta bli ”bättre än igår”.

Stockholm i maj 2019

Ulf Lilius
VD & koncernchef


Presentation av Bokslutskommuniké – 12 månader 2018/19
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 9 maj 2019 kl. 11:00 CET.
Webblänk: https://financialhearings.com/event/10943.
Telefonnummer: SE +46 8 505 583 54 / UK +44 33 330 092 66 / US +1 83 382 305 90

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden