Bokslutskommuniké 2019/20 1 april 2019-31 mars 2020

Media

Bokslutskommuniké 2019/20 1 april 2019-31 mars 2020

Regulatoriskt

RÄKENSKAPSÅRET 2019/20 (1 april 2019-31 mars 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 6 135 MSEK (6 024).
 • EBITA (exklusive jämförelsestörande poster om –14 MSEK avseende kostnader i samband med förvärvet av Swedol) ökade med 6 procent till 338 MSEK (318), motsvarande en EBITA-marginal om 5,5 procent (5,3).
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade till 317 MSEK (302), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,2 procent (5,0). Rörelse­resultatet uppgick till 303 MSEK (302) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (5,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 283 MSEK (296).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 217 MSEK (231).
 • Resultatet per aktie uppgick till 7,70 SEK (8,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 505 MSEK.
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 16 procent (19) och avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) till 28 procent (27).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 166 MSEK (266) och soliditeten var 48 procent vid räkenskapsårets utgång.
 • Med anledning av den nuvarande osäkerheten i omvärlden på grund av Covid-19 pande­min föreslås att ingen utdelning ska utgå för 2019/20 (föregående år: 3,20 SEK per aktie).

FJÄRDE KVARTALET (1 januari-31 mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 539 MSEK (1 560).
 • EBITA (exklusive jämförelsestörande poster om –5 MSEK) ökade med 10 procent till 91 MSEK (83), motsvarande en EBITA-marginal om 5,9 procent (5,3).
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 8 procent till 85 MSEK (79), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,5 procent (5,1). Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (79).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 54 MSEK (61).
 • Covid-19 pandemin bedöms ha haft en begränsad effekt på koncernens verksamhet med fortsatt stabil efterfrågan på många marknader och geografier under det fjärde kvartalet.
  Hur pandemin kommer att påverka Momentum Group under kommande kvartal är i dagsläget inte möjligt att beskriva med säkerhet, men berörda verksamheter i koncernen vidtar anpassade åtgärder beroende på hur marknadsläget och situationen utvecklas.
 • Förvärvet av Swedol slutfördes under det fjärde kvartalet och tillträddes den 1 april 2020. Samgåendet mellan TOOLS och Swedol skapar en attraktiv samarbetspartner till nordiska kunder, med goda möjligheter till ökad effektivitet och samordningsvinster.

VDs KOMMENTARER

EN NY KONCERN TAR FORM MED TVÅ STARKA AFFÄRSOMRÅDEN
När vi i Momentum Group nu kan lägga ännu ett räkenskapsår bakom oss, vårt tredje som självständigt bolag, är det som en helt annan koncern än den vi inledde året med. Jag vill därför börja med att hälsa alla nya kollegor från Swedol välkomna till Momentum Group. Samtidigt vill jag också framföra ett stort tack till alla dedikerade medarbetare inom alla delar av koncernen för era fina insatser under det gångna räkenskapsåret 2019/20 – och till våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta vår utvecklings- och förbättringsresa tillsammans med er alla!

Vi är övertygade om att kombinationen av TOOLS och Swedols kompletterande kundfokus och försälj­ningskanaler kommer att kunna bidra till en ännu starkare och mer attraktiv samarbetspartner för våra kunder, leverantörer och medarbetare inom affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd. Samtidigt fortsätter vi att utveckla och förstärka koncernens verksamhet inom affärsområde Komponenter & Tjänster och utvärderar kontinuerligt intressanta förvärvsmöjligheter inom detta område i syfte att stärka vår position ytterligare.

FORTSATT POSITIV RESULTATUTVECKLING UNDER 2019/20
Utvecklingen på våra huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland har varit relativt stabil under året som helhet, men där vi såg att Covid-19 pandemin påverkade kundernas efterfrågan negativt under de avslutande veckorna i mars 2020. Koncernens förmåga att leverera på våra kundlöften har varit fortsatt god där samtliga enheter haft verksamheten igång och med hög leveransförmåga. EBITA (justerat för de jämförelsestörande poster vi haft under året avseende kostnader i samband med förvärvet av Swedol om cirka 14 MSEK) ökade med 6 procent till 338 MSEK för året, motsvarande en EBITA-marginal om 5,5 procent. Vår lönsamhet mätt som avkastningen på eget kapital uppgick till 16 procent.

Sammanfattningsvis var 2019/20 ytterligare ett räkenskapsår som var ”bättre än igår”, samtidigt som vi genomfört det största förvärvet i koncernens historia. Extra glädjande är den fortsatta fina utvecklingen för Momentum Industrial, vilket resulterade i det bästa året någonsin i såväl omsättning som resultat. Tack vare våra fokuserade insatser har kassaflödet från den löpande verksam­heten successivt stärkts under året, även justerat för IFRS 16-effekter.

2020/21 – ETT NYTT ÅR MED UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Momentum Group-koncernen har nu en årsomsättning om totalt cirka 9,5 miljarder SEK och omkring 2 700 engagerade kollegor runt om i Norden. Momentum Groups finansiella ställning, kassaflöde och likviditet är fortsatt stark och vi har en god finansiell beredskap för hantering av både utmaningar och möjligheter.

Covid-19 pandemin fortsätter att påverka hela världsekonomin och kommer ofrånkomligen även att påverka Momentum Group under det innevarande året 2020/21. Vår första prioritet är att kontinuerligt vidta relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder i syfte att erbjuda våra medarbetare, kunder och övriga samarbetspartners en säker och sund arbetsmiljö. Under april och inledningen av maj månad har pandemin fortsatt att påverka många kunder negativt, med lägre aktivitet och periodvis nedstängda verksamheter bland vissa kundsegment som exempelvis fordonsindustrin. Samtidigt har utvecklingen för ett antal andra kundsegment varit stabil och efterfrågan inom vissa produktområden avseende bland annat personlig skyddsutrustning ökat kraftigt. Vi bedömer att koncernens decentraliserade affärsmodell är en stor fördel i detta mycket varierande marknadsläge. Anpassade åtgärder såsom korttidsarbete och uppsägningar i enlighet med de stödåtgärder som införts i flera länder vidtas skyndsamt i koncernens verksamheter där så bedöms nödvändigt och möjligt beroende på hur sysselsättningsgrad, marknadsläge och situationen utvecklas. Den sammantagna effekten på grund av rådande marknadsläge bedöms påverka efterfrågan på koncernens produkter negativt de närmaste månaderna. Den samlade effekten på vårt resultat är i nuläget svår att överblicka och beror helt på djupet och längden på efterfrågenedgången samt effekterna av de kostnadsreducerande åtgärder som vidtas.

Turbulenta tider kräver ett varmt hjärta och ett kallt huvud och vår avsikt är att fortsätta på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i kombination med minskad rörelsekapitalbindning och företags­förvärv för ökad lönsamhet. Momentum Group kommer att ta de nödvändiga steg som vi, på ett ansvars­fullt sätt, behöver ta för att säkerställa resultat, likviditet och kassaflöde även vid en längre period med lägre efterfrågan på grund av Covid-19 pandemin – för att härigenom kunna stärka förutsättningarna för koncernen och dess medarbetare på lång sikt. Arbetet med att utvinna synergier och förstärka kunder­bjudandet genom samordningen av TOOLS och Swedol pågår parallellt med oförminskad kraft. Vårt decentraliserade resultatansvar, närheten till kunderna och vår förmåga att anpassa oss till förändringar i omvärlden har aldrig varit viktigare än nu.

Stockholm i maj 2020

Ulf Lilius
VD & koncernchef

 

Presentation av Bokslutskommuniké – 12 månader 2019/20
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar bokslutskommunikén och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Onsdag den 13 maj 2020 kl. 11:00 CET.
Webblänk:
https://financialhearings.com/event/12130.
Telefonnummer: SE +46 8 505 583 53 / UK +44 33 330 092 72 / US +1 83 352 683 80

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden