Bokslutskommuniké – 9 månader 1 april-31 december 2020

Media

Bokslutskommuniké – 9 månader 1 april-31 december 2020

Regulatoriskt

RÄKENSKAPSÅRET 2020 – 9 MÅNADER (1 april-31 december 2020)

 • Nettoomsättningen för räkenskapsåret (9 månader) uppgick till 6 846 MSEK (4 596), där förändringen jämfört med föregående år framförallt förklaras av förvärvet av Swedol. 
  Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande period föregående år inklusive Swedol (7 412 MSEK) minskade nettoomsättningen med 8 procent.*
 • EBITA uppgick till 484 MSEK (247), motsvarande en EBITA-marginal om 7,1 procent (5,4). Förändringen jämfört med föregående år förklaras framförallt av förvärvet av Swedol. 
  Jämfört med EBITA för motsvarande period föregående år inklusive Swedol (547 MSEK) minskade EBITA med 12 procent, medan EBITA-marginalen uppgick till 7,1 procent (7,4).*
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 333 MSEK (223) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (4,9). 
  Resultatet har påverkats av avsättningar till en omstruktureringsreserv om totalt 97 MSEK i bokslutet för det andra kvartalet 2020. Denna reserv avser omstruktureringskostnader i samband med integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol.
   
 • Räkenskapsårets resultat uppgick till 229 MSEK (163) och resultatet per aktie till 4,55 SEK (5,75).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) för den senaste 12-månadersperioden (inklusive Swedol) uppgick till 24 procent.*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 1 086 MSEK (400).
 • Soliditeten var 39 procent vid räkenskapsårets utgång.
 • Utdelningen föreslås uppgå till 1,50 SEK per aktie (–).
 • Covid-19 pandemin har påverkat nettoomsättningen negativt under året med ökad återhållsamhet och osäkerhet på marknaden, men med variation mellan kundsegment och länder. Koncernens olika bolag har kontinuerligt vidtagit åtgärder för att anpassa verksamheten utifrån dessa förutsättningar.
 • Integrationsarbetet mellan Swedol och TOOLS har påbörjats enligt plan under året.

TREDJE KVARTALET (1 oktober-31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 529 MSEK (1 588). 
  Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol (2 655 MSEK) minskade nettoomsättningen med 5 procent.*
 • EBITA uppgick till 201 MSEK (92), motsvarande en EBITA-marginal om 7,9 procent (5,8). 
  Jämfört med EBITA för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol (218 MSEK) minskade EBITA med 8 procent, medan EBITA-marginalen uppgick till 7,9 procent (8,2).*
   
 • Kvartalets resultat uppgick till 134 MSEK (56) och resultatet per aktie till 2,70 SEK (1,95).

EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

 • Förvärv av fyra verksamheter inom affärsområde Komponenter & Tjänster med en total årsomsättning om cirka 285 MSEK.

 

* FÖRVÄRVET AV SWEDOL MED TILLTRÄDE FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 2020
Momentum Groups förvärv av Swedol slutfördes under våren 2020 och tillträdet skedde per den 1 april 2020. I de fall jämförelsetal inkluderar Swedol för perioden före tillträdet den 1 april 2020 i denna rapport kommenteras detta specifikt. Grunder för den finansiella historiken inklusive Swedol framgår av separat pressmeddelande offentliggjort den 24 juni 2020 – Kompletterande finansiell redovisning avseende räkenskapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen.

 

VDs KOMMENTARER

ETT HÄNDELSERIKT OCH UTMANANDE ÅR
När vi i Momentum Group nu kan lägga ännu ett räkenskapsår bakom oss (förkortat till nio månader inför övergången till kalenderår som räkenskapsår) – vårt fjärde som självständigt börsnoterat bolag – var det ett år fyllt av såväl utmaningar som möjligheter för framtiden. Som för alla affärsverksamheter och samhällen i stort världen över har Covid-19 pandemin och dess effekter präglat vårt 2020. Från och med mars 2020 fram till idag har vi arbetat intensivt och fokuserat för att upprätthålla vår verksamhet och lönsamhet genom att leverera på våra kundlöften på ett säkert sätt, med kontinuerliga anpassningar av koncernen och alla våra verksamheter till det ”nya normala” – genom centrala och lokala åtgärder. Där så varit möjligt har vi övergått till att arbeta hemifrån, och möten, seminarier och utbildningar med såväl kunder som leverantörer har blivit digitala. Den generella efterfrågan präglades av återhållsamhet och försiktighet på samtliga våra huvudmarknader i Norden, men med viss variation mellan olika kundseg­ment och länder där vi upplevt störst påverkan i Norge. Försäljningen har successivt stabiliserats under året och det avslutande kvartalet innebar en viss återhämtning för koncernens verksamheter. Samman­taget har vi således lyckats upprätthålla lönsamheten och genererat väsentligt högre kassaflöden från verksamheten under 2020 vilket gör att koncernens finansiella ställning är stark. Detta ger oss goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt – såväl organiskt som via förvärv.

Inom affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd var integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol i fokus, där vi under året enligt plan har lanserat en ny gemensam organisation, startat samlokaliseringen av butiker, förhandlat fram gemensamma inköpsavtal samt påbörjat introduktionen av egna produktvarumärken i flera delar av affärsområdet. Parallellt har det nya starka affärsområdets försäljningsinsatser lett fram till ett antal nya kundavtal vilka kommer att kunna bidra positivt till utvecklingen framöver.

Inom affärsområdet Komponenter & Tjänster har vi lagt fast en strategisk inriktning med förvärvsdriven tillväxt och där vi nu under inledningen av februari 2021 hade nöjet att annonsera inte mindre än fyra förvärv med en total omsättning om cirka 285 MSEK med god lönsamhet. Vi kommer fortsätta att utvärdera intressanta förvärvsmöjligheter i syfte att stärka våra marknadspositioner ytterligare.

Vår koncernstruktur skapar möjligheter för framtiden
Inför kommande kvartal kvarstår mycket av osäkerheten runt effekterna av pandemin. Vi fortsätter därför att fokusera på det vi kan påverka i vardagen med dagliga insatser för ökad försäljning och effektivitet – och där det decentraliserade resultatansvaret innebär att lokala åtgärder vidtas om och där så behövs. Vår koncernstruktur med två operativt fristående affärsområden skapar samtidigt nya intressanta möjligheter för framtiden.

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för många goda insatser under ett minst sagt utmanande år – och till våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i befintliga enheter i kombination med minskad rörelsekapitalbindning och företagsförvärv för ökad lönsamhet.

Stockholm i februari 2021

Ulf Lilius
VD & koncernchef

 

Presentation av Bokslutskommuniké – 9 månader 2020
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans med Affärsområdeschef Clein Johansson Ullenvik presenterar rapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 18 februari 2021 kl. 11:00 CET.
Webblänk:
https://financialhearings.com/event/12838.
Telefonnummer: SE +46 8 566 427 04 / UK +44 33 330 092 61 / US +1 83 382 305 87

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

 

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden