Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2018

Media

Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2018

Publicerades

Regulatoriskt

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 543 MSEK (1 400).
 • Rörelseresultatet uppgick till 70 MSEK (42). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 35 procent till 70 MSEK (52), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,5 procent (3,7).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 25 procent (20) och avkastningen på eget kapital till 18 procent (3).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 69 MSEK (40).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 54 MSEK (31).
 • Resultatet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 7,25 SEK, att jämföra med 6,45 SEK för räkenskapsåret 2017/18.
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 324 MSEK (281) och soliditeten var
  43 procent (41) vid rapportperiodens utgång.
 • Dotterbolaget TriffiQ Företagsprofilering förvärvade i april 2018 Profilmakarna i Södertälje. Genom förvärvet skapas en av de ledande aktörerna inom yrkeskläder, profilkläder och produktmedia i Stockholm och Södertälje.
 • Dotterbolaget Momentum Industrial förvärvade i maj 2018 Brammers svenska MRO-verksamhet med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter runt om i Sverige. Genom förvärvet stärkte Momentum Industrial sin position som en ledande leverantör av industrikomponenter och tillhörande tjänster till svensk industri.
 • Momentum Groups årsstämma 2018 hålls den 22 augusti 2018. Kallelse till årsstämman offentliggörs idag den 18 juli 2018, inklusive förslag till dagordning samt valberedningens och styrelsens förslag till beslut.


VDs KOMMENTARER

En bra inledning på räkenskapsåret 2018/19
Det första kvartalet på det nya räkenskapsåret 2018/19 innebar för de flesta av våra verksamheter en fortsatt god försäljnings- och resultatutveckling. För Momentum Group som helhet ökade rörelseresul­tatet med 35 procent (jämfört med justerat rörelseresultat för första kvartalet föregående år) och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent. Resultattillväxten och vår förbättrade rörelsemarginal är ett resultat av det effektiviseringsarbete som vi bedrivit, och fortsatt bedriver, i flera av koncernens bolag.

Momentum Groups huvudmarknader uppvisade som helhet en fortsatt stabil utveckling, där den generella efterfrågan i främst Norge stärktes under kvartalet. Flertalet av våra verksamheter förbättrade sina resultat jämfört med föregående år, där vi framförallt kan glädjas åt TOOLS Norges resultattillväxt i kombination med ökad försäljningsvolym samt de fortsatt goda resultatnivåerna i Momentum Industrial. Samtidigt har den positiva utvecklingen fortsatt i TOOLS Finland som redovisade en rörelsemarginal på över 5 procent i kvartalet. TOOLS Sveriges nettoomsättning minskade under kvartalet jämfört med föregående år främst förklarat av ökat fokus på utvalda kundgrupper och produktområden samt avvecklingen av 15 mindre lönsamma försäljningsenheter under 2017. Förändringsarbetet i TOOLS-verksamheterna för ökad lönsamhet fortsätter med oförminskad kraft i samtliga tre länder, liksom det pågående omställningsarbetet för Gigant.

Spännande förvärv skapar möjligheter för framtiden
Momentum Industrial förvärvade i maj Brammers svenska MRO-verksamhet* med åtta lokala försälj­nings- och serviceenheter runt om i Sverige med en total omsättning om cirka 140 MSEK per år. Förvärvet stärker Momentum Industrials position på marknaden ytterligare. Integrationen av de lokala enheterna har hittills fortlöpt väl, vilket också återspeglas i den fortsatt goda utvecklingen för Momentum Industrial under kvartalet. Därutöver har de förvärv vi genomfört inom framförallt yrkes- och profilkläder bidragit med fina lönsamhetsnivåer.

Vägen framåt för Momentum Group
Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i kombination med minskad rörelse­kapitalbindning för ökad lönsamhet. Våra framgångsfaktorer för framtiden inkluderar våra lokala enheters nära samarbete med sina kunder i kombination med förmågan att anpassa verksamheterna om och när ändrade marknadsförutsättningar så kräver. Vi kommer således även fortsättningsvis att anpassa åtgärder i varje bolag utifrån deras unika situation och möjligheter – med fokus på att hela tiden utvecklas för att vara ”bättre än igår”.

Stockholm i juli 2018

Ulf Lilius
VD & koncernchef

* MRO (Maintenance, Repair & Operations) avser produkter och tjänster för underhåll, reparationer och underhåll.

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08:00 CET.


Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden