Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2019

Media

Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2019

Publicerades

Regulatoriskt

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 576 MSEK (1 543).
 • EBITA ökade till 75 MSEK (74), motsvarande en EBITA-marginal om 4,8 procent (4,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 70 MSEK (70), motsvarande en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,5).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 66 MSEK (69).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 51 MSEK (54).
 • Resultatet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 8,10 SEK, att jämföra med 8,20 SEK för räkenskapsåret 2018/19.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 280 MSEK.
 • Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 18 procent (18) och avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) till 25 procent (25).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 314 MSEK (324) och soliditeten var 38 procent vid rapportperiodens utgång.
 • Momentum Industrials förvärv av 70 procent av aktierna i ETAB Industriauto­mation AB i början av maj 2019 stärker Momentum Industrials position som en ledande leverantör av lösningar inom pneumatik och hydraulik till svensk industri.
 • Momentum Group förvärvade 70 procent av aktierna i Company Line Förvaltning AB i slutet av juni 2019. Company Line är en av de största återförsäljarna av yrkes- och profilkläder i norra Sverige med yrkesbutiker i Luleå och Kiruna. Company Line omsätter cirka 75 MSEK per år och har 25 anställda.
 • Momentum Groups årsstämma 2019 hålls den 29 augusti 2019. Kallelse till årsstämman offentliggörs den 22 juli 2019, inklusive förslag till dagordning samt valberedningens och styrelsens förslag till beslut.


VDs KOMMENTARER

En stabil inledning på 2019/20
De första tre månaderna på räkenskapsåret 2019/20 innebar för många av våra verksamheter en fortsatt stabil försäljningsutveckling. Omsättningen påverkades dock av att påskhelgen inföll i april i år, vilket innebar två handelsdagar färre (jämfört med föregående år). Justerat för färre handelsdagar och exklusive våra förvärvade enheter var nettoomsättningen för Momentum Group-koncernen sammantaget således i stort sett oförändrad i lokal valuta.

EBITA för kvartalet påverkades positivt av bland annat stärkta täckningsgrader i framförallt TOOLS Sverige och Momentum Industrial. Förändringsarbetet i TOOLS Sverige för ökad lönsamhet med bland annat förbättrad säljstyrning och omläggning av inköp påverkade resultatet positivt. Omstruktureringen av logistikfunktionen för TOOLS Norge fortsätter och beräknas vara fullt implementerad i slutet av kalender­året. Detta arbete medförde samtidigt extra kostnader om cirka 6 MSEK i Norge under kvartalet. Inkråmsförvärvet av Lindströms Groups PPE-verksamhet (Personal Protective Equipment) under våren innebär nya affärsmöjligheter för TOOLS Finland. Momentum Industrial redovisade fortsatt en positiv försäljnings- och resultatutveckling inom sina produkt- och tjänsteområden.

Förvärv skapar utvecklingsmöjligheter för framtiden
I början av maj förvärvades 70 procent av aktierna i ETAB Industriautomation vilket förstärker Momentum Industrials position som en ledande leverantör av lösningar inom pneumatik och hydraulik till svensk industri. Dessutom förvärvades 70 procent av aktierna i Company Line, en av de största återför­säljarna av yrkes- och profilkläder i norra Sverige, i slutet av juni. Förvärv av nischbolag som dessa och Lindström Groups PPE-verksamhet i Finland stärker såväl vårt erbjudande som koncernens lönsamhet och vi utvärderar kontinuerligt fortsatta förvärvsmöjligheter.

Viktigt framöver
Vi fortsätter att prioritera kundnärhet och försäljning, vilket resulterat i att nuvarande kundavtal förlängts och nya avtal ingåtts på samtliga våra huvudmarknader under kvartalet. Det decentraliserade resultatansvaret innebär fortsatt att åtgärder vidtas avseende täckningsgrad, kostnader och varulager där så behövs för att säkerställa resultattillväxt för räkenskapsåret.

Stockholm i juli 2019

Ulf Lilius
VD & koncernchef


Kontaktinformation
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32


Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08:00 CET.


Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.

Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden