Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2020

Media

Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2020

Regulatoriskt

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 288 MSEK (1 576), där förändringen jämfört med föregående år framförallt förklaras av förvärvet av Swedol. 
  Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol (2 499 MSEK) minskade nettoomsättningen med 8 procent.*
   
 • EBITA (exklusive jämförelsestörande poster om –4 MSEK) uppgick till 155 MSEK (75), motsvarande en EBITA-marginal om 6,8 procent (4,8). Förändringen jämfört med föregående år förklaras framförallt av förvärvet av Swedol.
  Jämfört med EBITA för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol (168 MSEK) minskade EBITA med 8 procent, medan EBITA-marginalen ökade till 6,8 procent (6,7).*
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 134 MSEK (70) och rörelsemarginalen till 5,9 procent (4,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 120 MSEK (66).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 94 MSEK (51) och resultatet per aktie till 1,85 SEK (1,80).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 377 MSEK (74).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) för den senaste 12-månadersperioden (inklusive Swedol) uppgick till 29 procent.*
 • Soliditeten var 38 procent vid rapportperiodens utgång.
 • Förvärvet av Swedol tillträddes den 1 april 2020. Samgåendet mellan TOOLS och Swedol skapar en attraktiv samarbetspartner till nordiska kunder, med goda möjligheter till ökad effektivitet och samordningsvinster.
 • Covid-19 pandemin har påverkat nettoomsättningen för koncernens verksamheter negativt under kvartalet. Vidtagna åtgärder har samtidigt bidragit till en relativt stabil resultatutveckling för flera av verksamheterna.
 • Momentum Groups årsstämma 2020 hålls den 31 augusti 2020. Kallelse till årsstämman offentliggörs den 27 juli 2020, inklusive förslag till dagordning samt valberedningens och styrelsens förslag till beslut.
*   FÖRVÄRVET AV SWEDOL MED TILLTRÄDE FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 2020
Momentum Groups förvärv av Swedol slutfördes under våren 2020 och tillträdet skedde per den 1 april 2020. I de fall jämförelsetal inkluderar Swedol för perioden före tillträdet den 1 april 2020 i denna rapport kommenteras detta specifikt. Grunder för den finansiella historiken inklusive Swedol framgår av separat pressmeddelande offentliggjort den 24 juni 2020 – Kompletterande finansiell redovisning avseende räkenskapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen.

VDs KOMMENTARER

EN STABIL INLEDNING PÅ RÄKENSKAPSÅRET – TROTS PÅVERKAN FRÅN COVID-19 PANDEMIN
Den pågående pandemin fortsätter att påverka hela världsekonomin, och därigenom ofrånkomligen även Momentum Group, våra medarbetare och kunder. Den generella efterfrågan under det gångna kvartalet präglades således fortsatt av återhållsamhet och försiktighet på samtliga våra huvudmarknader i Norden, men med viss variation mellan olika kundsegment och länder där vi upplevt störst påverkan i Norge. Den sammantagna effekten på koncernens resultatutveckling hittills under räkenskapsåret har dock varit relativt begränsad givet de utmanande omständigheterna, där respektive verksamhet vidtagit decentrali­serade åtgärder med hänsyn tagen till sin specifika sysselsättningsgrad och marknadsläge. Koncernens förmåga att leverera på våra kundlöften har varit fortsatt god och samtliga enheter har haft verksam­heten igång med hög leveransförmåga. Vårt fokus på säkerheten för våra medarbetare och samarbets­partners har varit högt prioriterat under perioden och vi kan konstatera att verksamheterna haft relativt få störningar på grund av sjukdomsfall. Under kvartalets inledning påverkades vissa verksamheter av störningar i leveranser av produkter samt på grund av tillfälliga nedstängningar av kunders produktion. Kundsegmenten fordon samt olja & gas har varit mest drabbade av efterfrågeminskningar. Effekten från dessa utbuds- och efterfrågestörningar har dock successivt minskat under kvartalet.

Totalt för koncernen minskade såväl nettoomsättningen som EBITA med cirka 8 procent under kvartalet jämfört med föregående år (inklusive Swedol). Sedan tidigare vidtagna åtgärder för ökad effektivitet i kombination med de olika statliga stöden för korttidsarbete gav därmed en relativt stabil resultatutveck­ling för flera av koncernens verksamheter under kvartalet.

Den samlade effekten från pandemin på vårt resultat för resten av räkenskapsåret är i nuläget svår att överblicka och beror helt på djupet och längden på efterfrågenedgången samt effekterna av de kostnadsreducerande åtgärder som fortsatt kan vidtas, både med och utan de stödåtgärder som införts i respektive land.

STATUS OCH MÅLSÄTTNING FÖR SAMORDNINGEN MELLAN TOOLS OCH SWEDOL
Samordningen mellan TOOLS och Swedol har inletts under kvartalet och arbetet går bra trots utmaningar att träffas fysiskt. Vi har också kunnat validera att vårt initiala mål om 10 procent i EBITA-marginal för det sammanslagna affärsområdet kvarstår, jämfört med utgångsläget om drygt 6 procent och med nuvarande affärsvolym. Marginalförstärkningen ska dels komma från täckningsgradsförbättrande åtgärder (med förbättrade inköpsvillkor och ökad försäljning av egna varumärken) och dels från ökad effektivitet och minskade kostnader (genom butikssamordning, effektivare logistik och en gemensam organisation). Kopplat till vårt finansiella mål att uppnå en resultattillväxt om 15 procent årligen är vår ambition att nå våra målsättningar med förvärvet inom en 3-årsperiod, med reservation för den påverkan som Covid-19 fortsatt kan komma att ha på vår verksamhet.

Ny koncernstruktur under året
Momentum Groups decentraliserade affärsmodell innebär att affärsmässiga beslut ska fattas nära kund och verksamhet. Ökat fokus ger samtidigt resultat och i samband med förvärvet av Swedol har nu förutsättningarna skapats för att forma ett ”nytt” Momentum Group med två starka affärsområden. Varje affärsområde kommer följaktligen att utgöra en egen underkoncern med en egen dedikerad lednings­grupp – för AO Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd under ledning av affärsområdeschef Clein Johansson Ullenvik och för AO Komponenter & Tjänster av undertecknad. Härigenom ges AO Komponenter & Tjänster möjligheter att fokusera på förvärvsdriven tillväxt med bibehållen lönsamhet inom sina områden, medan AO Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd kan fokusera fullt ut på det pågående integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol i syfte att utvinna synergier samt skapa en ännu starkare och effektivare verksamhet för sina kunder. Detta förstärks av avsikten att bilda en separat dotterbolagsstyrelse för detta affärsområde under hösten 2020 där integrationsfrågorna ska hanteras och beredas. Det är styrelsens och företagsledningens övertygelse att två operativt fristående affärsområden med decentraliserat affärsansvar, ökat fokus och en egen dedikerad ledning skapar goda förutsättningar för fortsatt värdetillväxt för Momentum Group och dess aktieägare.

Stockholm i juli 2020

Ulf Lilius
VD & koncernchef

 

Kontaktinformation
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

 

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden