Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2018

Media

Delårsrapport – 6 månader 1 april-30 september 2018

Publicerades

Regulatoriskt

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 369 MSEK (1 293).
 • Rörelseresultatet uppgick till 68 MSEK (62). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 8 procent till 68 MSEK (63), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,0 procent (4,9).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 24 procent (21) och avkastningen på eget kapital till 18 procent (4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 66 MSEK (61).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 52 MSEK (47).
 • Resultatet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 7,45 SEK, att jämföra med 6,45 SEK för räkenskapsåret 2017/18.
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 419 MSEK (348) och soliditeten var
  42 procent (40) vid rapportperiodens utgång.
 • Momentum Groups årsstämma 2018 hölls den 22 augusti 2018. Utdelningen per aktie fastställdes till 2,60 SEK per aktie.

Rapportperioden (1 april-30 september 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 2 912 MSEK (2 693).
 • Rörelseresultatet uppgick till 138 MSEK (104). Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 20 procent till 138 MSEK (115), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,7 procent (4,3).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 34 procent till 135 MSEK (101).
 • Resultatet efter skatt ökade med 36 procent till 106 MSEK (78).

VDs KOMMENTARER

Fortsatt positiv utveckling
Vi fortsatte på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i kombination med lönsamhetshöjande åtgärder under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2018/19. För Momentum Group som helhet har rörelseresultatet ökat med 20 procent hittills under året (jämfört med justerat rörelseresultat för motsvarande period föregående år) och rörelsemarginalen uppgår till 4,7 procent. Vi stärker samtidigt successivt vårt kassaflöde genom våra aktiviteter för att optimera koncernens rörelsekapitalbindning. Resultattillväxten och vår förbättrade rörelsemarginal är som tidigare ett resultat av det effektiviserings­arbete som vi bedrivit, och fortsatt bedriver, i flera av koncernens bolag.

Våra huvudmarknader uppvisade som helhet en fortsatt stabil utveckling under perioden, där vi exempel­vis sett att aktiviteten i Norge fortsätter att öka inom framförallt olja- & gassektorn. Efterfrågan ökade successivt under det andra kvartalet efter en något svagare inledning under sommarmånaderna för i stort sett samtliga koncernbolag. Momentum Industrials förvärv av Brammers svenska MRO-verksamhet* innan sommaren har stärkt vår marknadsposition i Sverige och bidragit till såväl ökad omsättning som resultat. TOOLS Norge fortsätter den positiva försäljnings- och resultatutvecklingen, där arbetet med att etablera en tredje regional ”logistikhubb” pågår i syfte att optimera logistiken. Denna ”hubb” ligger i Oslo-området och kommer att serva hälften av våra lokala enheter i Norge. Därutöver har de förvärv vi genomfört inom framförallt yrkes- och profilkläder bidragit med fina lönsamhetsnivåer.

Intensiv höst
Vi är nu inne i en av våra mest intensiva försäljningsperioder under året. Viktigt framöver är att fortsätta arbeta nära våra kunder i syfte att erbjuda dem konkurrenskraftiga erbjudanden, samtidigt som vi kontinuerligt anpassar vår verksamhet utifrån aktuella marknadsförutsättningar. Förändringsarbetet i TOOLS-verksamheterna i Sverige, Norge och Finland för ökad lönsamhet fortsätter således med oförminskad kraft, liksom det pågående omställnings­arbetet för Gigant. Vi utvärderar även kontinuerligt intressanta förvärv som stärker vår position på våra huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland.

Stockholm i oktober 2018

Ulf Lilius
VD & koncernchef

* MRO (Maintenance, Repair & Operations) avser produkter och tjänster för underhåll, reparationer och underhåll.

Presentation av Delårsrapport – 6 månader 2018/19
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas Enmark presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Onsdag den 24 oktober 2018 kl. 11:00 CET.
Webblänk: http://www.financialhearings.com/event/10941.
Telefonnummer: SE +46 8 505 564 53 / UK +44 20 3008 9806 / US +1 85 5753 2235


Kontaktinformation
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,8 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden