Delårsrapport 6 månader – 1 april-30 september 2020

Media

Delårsrapport 6 månader – 1 april-30 september 2020

Regulatoriskt

ANDRA KVARTALET (1 juli-30 september 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 029 MSEK (1 432), där förändringen jämfört med föregående år framförallt förklaras av förvärvet av Swedol. 
  Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol (2 258 MSEK) minskade nettoomsättningen med 10 procent.* 

 • EBITA uppgick till 128 MSEK (80), motsvarande en EBITA-marginal om 6,3 procent (5,6). Förändringen jämfört med föregående år förklaras framförallt av  förvärvet av Swedol. 
  Jämfört med EBITA för motsvarande kvartal föregående år inklusive Swedol (161 MSEK) minskade EBITA med 20 procent, medan EBITA-marginalen uppgick till 6,3 procent (7,1).*
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (75) och rörelsemarginalen till 0,7 procent (5,2). 
  Resultatet har påverkats av avsättningar till en omstruktureringsreserv om totalt 97 MSEK i bokslutet för det andra kvartalet 2020. Denna reserv avser omstruktureringskostnader i samband med integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol.
   
 • Periodens resultat uppgick till 1 MSEK (56) och resultatet per aktie till 0,00 SEK (2,00).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 220 MSEK (128).
 • Covid-19 pandemin fortsätter att påverka koncernen negativt och verksamheterna vidtar kontinuerligt åtgärder för ökad försäljning och effektivitet.

RAPPORTPERIODEN (1 april-30 september 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 317 MSEK (3 008). 
  Jämfört med nettoomsättningen för motsvarande period föregående år inklusive Swedol (4 757 MSEK) minskade nettoomsättningen med 9 procent.
  *
 • EBITA uppgick till 283 MSEK (155), motsvarande en EBITA-marginal om 6,6 procent (5,2). 
  Jämfört med EBITA för motsvarande period föregående år inklusive Swedol (329 MSEK) minskade EBITA med 14 procent, medan EBITA-marginalen uppgick till 6,6 procent (6,9).*
   
 • Periodens resultat uppgick till 95 MSEK (107) och resultatet per aktie till 1,85 SEK (3,80).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) för den senaste 12-månadersperioden (inklusive Swedol) uppgick till 26 procent.*
 • Soliditeten var 38 procent vid rapportperiodens utgång.

 

*   FÖRVÄRVET AV SWEDOL MED TILLTRÄDE FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 2020 
Momentum Groups förvärv av Swedol slutfördes under våren 2020 och tillträdet skedde per den 1 april 2020. I de fall jämförelsetal inkluderar Swedol för perioden före tillträdet den 1 april 2020 i denna rapport kommenteras detta specifikt. Grunder för den finansiella historiken inklusive Swedol framgår av separat pressmeddelande offentliggjort den 24 juni 2020 – Kompletterande finansiell redovisning avseende räkenskapsåret 2019/20 för Momentum Group-koncernen.

VDs KOMMENTARER

2020 – ETT ÅR AV UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

De första sex månaderna av räkenskapsåret 2020 har för Momentum Group-koncernen präglats av integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol samt de utmaningar som den pågående Covid-19 pandemin medför för oss, våra medarbetare och kunder.

Försäljnings- och resultatutveckling under rapportperioden
Den generella efterfrågan under de gångna kvartalen har påverkats av kundernas återhållsamhet och försiktighet på samtliga våra huvudmarknader i Norden, men med viss variation mellan olika kund­segment och länder. Totalt för koncernen minskade nettoomsättningen med cirka 8 procent under rapportperioden jämfört med föregående år (för jämförbara enheter inklusive Swedol), där pandemin bedöms vara huvudorsaken till den negativa försäljningsutvecklingen.

Sedan tidigare vidtagna åtgärder för ökad effektivitet och höjda marginaler har givit en stabil resultat­utveckling för affärsområdet Komponenter & Tjänster som överträffar föregående år med en EBITA-marginal över 13 procent. EBITA för affärsområdet Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd minskade med 18 procent under perioden jämfört med föregående år (inklusive Swedol) och affärs­området arbetar med insatser för ökad försäljning och effektivitet. Inom ramen för integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol har affärsområdets rörelseresultat för det andra kvartalet 2020 belastats av en omstruktureringsreserv om totalt 97 MSEK avseende engångskostnader för bland annat butiks- och sortimentssamordning. Denna reserv har ingen kassaflödespåverkan.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten stärkts under perioden, trots den turbulenta omvärlden.

Ny koncernstruktur skapar möjligheter för framtiden
Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka i vardagen varje dag och det decentraliserade resultat­ansvaret innebär bland annat att lokala åtgärder vidtas om och där så behövs. Förvärvet av Swedol och den nya koncernstrukturen med två operativt fristående affärsområden skapar samtidigt nya intressanta möjligheter för framtiden.

Stockholm i oktober 2020

Ulf Lilius
VD & koncernchef

 

Presentation av delårsrapport – 6 månader 2020
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans med Affärsområdeschef Clein Johansson Ullenvik presenterar rapporten och status i den pågående integrationen av Swedol och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Fredag den 23 oktober 2020 kl. 11:00 CET.
Webblänk: https://financialhearings.com/event/12837.
Telefonnummer: SE +46 8 505 583 73 / UK +44 33 330 092 73 / US +1 84 462 515 70

Kontaktinformation
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. 

Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande